E D I T O R I A L Institucioni i Avokatisë, pjesë integrale e reformës në drejtësi   D O K U M E N T E Analiza e sistemit të drejtësisë   K U S H T E T U T S H M Ë R I Mbi imunitetin parlamentar Nga Erida Skëndaj   A D M I N I S T R A T I V E…
  E D I T O R I A L The Institution of the People’s Advocate, an integral part of the justice reform   D O C U M E N T S Analysis of the Justice System   C O N S T I T U T I O N A L I T Y On parliamentary immunity By Erida Skëndaj   A D M I N I S…
V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O – J U R I D I K E Av. Vladimir F. MOLLA Studiues i së Drejtës Gjendja në të cilën ndodhej Shqipëria në vitet ‘20 të shekullit të kaluar ishte mjaft e trazuar. Vendi i sapo dalë prej Luftës I Botërore, me vështirësi kishte ruajtur de jure mbas përfundimit të Konferencës…
E D I T O R I A L               Shumë burime të dhënash në një spektër të gjerë dhe në vazhdimësi kanë treguar, se organizimi dhe praktika e organeve të drejtësisë në Shqipëri shoqërohet me probleme në pothuajse tërë treguesit e gjithëpranuar të një sistemi funksional të shtetit të së drejtës. Pa dyshim, këtu nuk kanë munguar përpjekjet për përmirësime në këtë drejtim.…
K O N S T I T U C I O N A L I Z Ë M Erida SKENDAJ Këshilltare në Komisionin e Ligjeve të Kuvendit të Shqipërisë Hyrje Koncepti i imunitetit parlamentar konsiderohet si pjesë integrale e traditës kushtetuese të shteteve të Evropës, disa prej të cilave kanë rregulla që datojnë herët në histori. Tipari kryesor i këtij imuniteti është që anëtarëve të Parlamentit u jepet një shkallë…
A D M I N I S T R A T I V E Av. Vasil BENDO Anëtar i Dhomës së Avokatisë, Tiranë             Hyrje Një reformë e madhe dhe parimore është kryer në sistemin gjyqësor administrativ shqiptar, nëpërmjet Ligjit 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”[1]i emërtuar në vijim si “Ligji për Gjykatat Administrative”, miratuar  në Kuvendin e Shqipërisë me konsensus të gjerëpolitik.…
P E N A L E Jonida DERVISHI Drejtuese e Komponentit të Arsimit Juridik dhe Avokatisë i Programit JuST të USAID-it Tiranë “Aty ku rrënjët e virtytit privat janë të pashëndetshme,  fruti i ndershmërisë publike nuk mund të mos jetë i korruptuar”                                                                                     Felix Adler Hyrje Korrupsioni është një fenomen global, natyra dhe shkalla e përhapjes së të cilit ndryshon nga njëri vend në tjetrin. Por, pavarësisht variablave të natyrës,…
C I V I L E Florjan KALAJA Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor   Vlorë Hyrje Pushteti gjyqësor i konceptuar në nivele të ndryshme jep përshtypjen e një piramide, e cila përcaktohet dhe kulmon nga një pikë e vetme, pra nga maja e saj. Në shtete të ndryshme ekziston një autoritet i vetëm gjyqësor, më i larti në nivel kombëtar, që pavarësisht emërtimeve të ndryshme - gjykatë e lartë, gjykatë…
                                                         E   D R E J T Ë   F A M I L J A R E        Av. Dr. Agim I. TARTARI Anëtar i Dhomës së Avokatisë,            Tiranë                Një nga dukuritë, që kohët e fundit ka filluar të zhvillohet edhe në…
H A R M O N I Z I M E              Av. Evgjeni BOZO Anëtare e Dhomës së Avokatisë, Tiranë “Në këtë botë për asgjë nuk mund të thuash se është e sigurt, veç vdekjes dhe taksave”                                     Beniamin Franklin Hyrje Politikat tatimore[1] mbeten instrumenti më i rëndësishëm për realizimin e të drejtave të njeriut, jo vetëm për shkak se taksat e tatimet janë të nevojshme për të siguruar burime…
Page 1 of 12

Address

Rr. Murat Toptani,
Qendra e Biznesit "EUROCOL",
Tiranë, Shqipëri.
Tel: +355 04 (2) 251876
Fax: +355 04 (2) 252057
Posta Elektronike : info@dhka.org.al; av.literum@gmail.com
Faqe Interneti: www.dhka.org.al