AVOKATIA Periodike e pavarur (Publikim i përtremuajshëm) Nr. 9 (1), Viti III i botimit, 2014 AVOKATIA An indipendent periodical (Quarterly publication) Nr. 9 (1), III Year publication, 2014 Bordi editorial: Kryetar Av. Prof. Dr. Maksim R. HAXHIA Anëtar   Av. Prof. Dr. Aurela ANASTASI      “     Av. Dashamir KORE      “       Av. Dr. Gavrosh ANDONI      “      Av. Dr. Fehmi ABDIU      “       Av. Prof. Dr. Skënder KAÇUPI      “       Av. Prof.…
C I V I L E - A ka nevojë për ndryshime Kodi i Procedurës Civile? - Av. Dr. Agim I. TARTARI Anëtar i Dhomës së Avokatisë, Tiranë 1. Qysh në nenin 4.1 të Kushtetutës sonë thuhet se, baza dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit përcaktohen nga e drejta. Kjo do të thotë që veprimtaria e organeve shtetërore në Republikën e Shqipërisë është ajo e një shteti të së drejtës,…
D O K U M E N T E - Nënshkruar në Strasburg më 21 Janar 1999 dhe ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr. 8778, datë 26.4.2001, ndryshuar me ligjin nr. 9369. datë 14. 4.2005 - HYRJE Shtetet anëtare të Këshillit të Europës dhe shtetet e tjera nënshkruese si vijon: Duke marrë në konsideratë se qëllimi i Këshillit të Evropës është të mbështesë një unitet të madh midis…
H A R M O N I Z I M E   Av. Agron ALIBALI Jurist në Boston (SHBA) Hyrje Detyrimet e Shqipërisë për përafrimin e legjislacionit të vet me acquis communitaire të BE-së rrjedhin nga Kriteret e Kopenhageni-it [“aftësia për të marrë përsipër detyrimet e antarësisë” dhe Marrëveshja e Stabilizimit dhe Asocimit midis BE-së dhe Shqipërisë (tashembrapa – MSA)] e 22 majit 2006, e cila hyri në fuqi me…
AVOKATIA Periodike e pavarur (Publikim i përtremuajshëm) Nr. 8 (4), Viti II i botimit, 2013 AVOKATIA An indipendent periodical (Quarterly publication) Nr. 8 (4), II Year publication, 2013 Bordi editorial: Kryetar Av. Prof. Asoc .Dr. Maksim R. HAXHIA Anëtar   Av. Prof. Dr. Aurela ANASTASI      “     Av. Dashamir KORE      “       Av. Dr. Gavrosh ANDONI      “      Av. Dr. Fehmi ABDIU      “       Av. Prof. Dr. Skënder KAÇUPI      “       Av.…
E D I T O R I A L Është thënë dhe provuar vazhdimisht, se prirja e diplomantëve të drejtësisë për zgjedhjen fillestare të karrierës së tyre, që shpesh herë bëhet zgjidhja përfundimtare, nuk mund të marrë drejtim të plotë pa iu nënshtruar në periudha të caktuara kohe një programi përgatitjeje, që pason arsimimin e tyre ligjor në universitet. Tashmë prej disa vitesh rresht, një pjesë e juristëve të rinj…
C I V I L E Krenar TROCI Anëtar i Dhomës së Noterisë - Tiranë          Hyrje        Instituti i ndërhyrjes së personit të tretë në proçesin gjyqësor civil ka një rëndësi të veçantë në të drejtën proçeduriale civile, në funksion të realizimit dhe konsolidimit të parimeve, në respekt të të cilave duhet të ushtrohet pushteti gjyqësor. Nuk mund të kemi një demokraci funksionale pa një sistem drejtësie të pavarur…
D O K U M E N T E                                                                                                 PROGRAMI I USAID – JuST Hyrje Dhoma Kombëtare e Avokatisë (DHKA), me mbështetjen e Projektit për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST), nisi, në janar 2012, botimin e revistës juridike shqiptare “Avokatia”, një botim periodik që synon nxitjen e debatit profesional dhe punës kërkimore në komunitetin juridik shqiptar. Fillimisht, Programi JuST planifikoi të ofronte asistencë teknike dhe financiare…
K U S H T E T U T S H M Ë R I Av. Erald SHUSHARI Anëtar i Dhomës së Avokatisë - Berat Hyrje Partitë politike janë pjesë e rëndësishme e sistemit kushtetues dhe një mjet kryesor i lidhjes ndërmjet qytetarëve dhe shtetit. Ato u parashikuan në kushtetuta për herë të parë vetëm nga mesi i shekullit të shkuar. Për një kohë të gjatë, Kushtetutat e shteteve të…
M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S Av. Sokol MARA Anëtar i Dhomës së Avokatisë, Tiranë Në këto rradhë bëhet një përpjekje për të përcaktuar palën mbi të cilën rëndon barra e provës në konfliktet gjyqësore që lidhen me marrëdhëniet e punës dhe pasojat që rrjedhin nga fakti nëse palët arrijnë të përmbushin ose jo të detyrimet e mbartura…
Faqja 1 di 7

Address

Rr. Murat Toptani,
Qendra e Biznesit "EUROCOL",
Tiranë, Shqipëri.
Tel: +355 04 (2) 251876
Fax: +355 04 (2) 252057
Posta Elektronike : info@dhka.org.al; av.literum@gmail.com
Faqe Interneti: www.dhka.org.al