PËRMBAJTJA Faqe E D I T O R I A L Përgjegjshmëria e avokatëve për gjykime “brenda afateve të arsyeshme”   D O K U M E N T E Përcaktimi i objektivave të reformës në sistemin e drejtësisë   K U S H T E T U T S H M Ë R I Shkarkimi i gjyqtarit...... Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni   A D M I N I…
TABLE OF CONTENT   E D I T O R I A L The accountability of lawyers to adjudicate within reasonable time”   D O C U M E N T S The objectives of the justice reform   C O N S T I T U T I O N A L  L A W Judge Dismissal By Av. Dr. Gavrosh Andoni   A D M I N I…
K U S H T E T U T  S H M Ë R I Av. Dr. Gavrosh ANDONI Anëtar i Dhomës së Avokatisë, Tiranë Lektor i së Drejtës së Krahasuar                          Sipas disa autorëve, në qoftë se një popull ka vërtet shpirt demokratik, atëhere                                 kushtetuta me deklaratën e të drejtave nuk është e domosdoshme; dhe në qoftë se  një                                  popull nuk ështe demokratik, nuk…
A D M I N I S T R A T I V E - Problematika dhe praktika gjyqësore - Evelina QIRJAKO Anëtare e Gjykatës së Lartë, Tiranë Një nga problemet që shfaqet shpesh në praktikën gjyqësore dhe që shumë herë çon gjykatat në vendimarrje të gabuar është edhe ngatërrimi dhe moskuptimi i qartë nga ana e këtyre të fundit i shkaqeve ligjore, të cilat të çojnë në pavlefshmërinë absolute…
P E N A L E Niazi JAHO Ekspert në të Drejtën Publike, Tiranë             Para pak kohësh u njoha me një vendim të Gjykatës Kushtetuese,[1] e cila shqyrtoi kërkesën e jo më pak se një të pestës së deputetëve,[2]duke e shpallur të papajtueshme me Kushtetutën përmbajtjen e Kreut VI (nenet 27 – 36) të ligjit “Për Policinë e Shtetit”.[3] Fjala është për dispozitat që trajtonin organizimin dhe funksionimin e…
S H K E N C A   L I G J O R E Dr. Estref MYFTARI                                                                                 Shoqata Shqiptare e Shkencave Ligjore, Tiranë Diskutimi i këtij problemi nuk ka vetëm karakter teorik, por është i lidhur edhe me disa zgjidhje praktike, kryesisht për rritjen e cilësisë dhe efektivitetit të përdorimit të metodave shkencore dhe mjeteve teknike kriminalistike në luftën kundër krimit. Shkencë teknike multidisiplinore në evolucion Për Kriminalistikën, në…
E   DR E J T Ë   F A M I L J A R E - Vështrim krahasimor me Parimet e CEFL - Prof. Asoc. Dr. Juelda LAMÇE Pedagoge në Universitetin Evropian, Tiranë Hyrje Zgjidhja e martesës me pëlqim reciprok, si mënyra më e peferuar e përfundimit të konfliktit bashkëshortor përbën aktualisht një nga çështjet më të debatueshme në doktrinën ndërkombëtare, për shkak të ndryshimeve që lidhen me “privatizimin” e…
A K T U A L I T E T Av. Prof. Dr. Aurela ANASTASI Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë Avokati, si përfaqësues ligjor ka detyra të rëndësishme në mbarëvajtjen e marrëdhënieve pronësore, por veçanërisht kur këto marrëdhënie janë të mpleksura me çështjet e barazisë gjinore. Çështjet gjinore në të drejtën e pronësisë janë të ndërlikuara dhe kërkojnë njohuri të posaçme juridike. Në këtë rast, nuk është e mjaftueshme…
C I V I L E Av. Krenar B. TROCI Studio Ligjore ‘Troci’, Durrës Hyrje Proçesi gjyqësor zhvillohet bazuar në parimet themelore të së drejtës në tërësi dhe të drejtës proçeduriale në veçanti. Mbi këto parime, të cilat janë të një rëndësie thelbësore, marrin jetë dhe zhvillohen edhe institutet e së drejtës proçeduriale civile. Këto institute aplikohen duke garantuar për këdo individ një proçes i cili ka për qëllim thelbësor…
E   D R E J T A   T R E G T A R E Av. Dr. Agim I. TARTARI Anëtar i Dhomës së Avokatisë, Tiranë     Termi anatoçizëm rrjedh nga greqishtja (ana – sërish, tokis – interes, ose, sipas një përkthimi të lirë interes mbi interes, dhe nënkupton kapitalizmin e interesave. Domethënë, kalimin e interesave të maturuara në kapital në mënyrë që të fillojë përllogaritja e interesave mbi kapitalin…
Page 1 of 13

Address

Rr. Murat Toptani,
Qendra e Biznesit "EUROCOL",
Tiranë, Shqipëri.
Tel: +355 04 (2) 251876
Fax: +355 04 (2) 252057
Posta Elektronike : info@dhka.org.al; av.literum@gmail.com
Faqe Interneti: www.dhka.org.al