E D I T O R I A L Arsimimi klinik ligjor si urë midis teorisë dhe praktikës së profesionit të avokatit Nga Jonida Dervishi   A K T U A L I T E T Regjistrimi dixhital audio, një risi në sistemin gjyqësor shqiptar Nga Eda Noçka   K U S H T E T U T S H M Ë R I Mbi natyrën e raporteve mes politikës…
E D I T O R I A L Clinical Legal Education as a bridge between theory and lawyer’s practice By Jonida Dervishi   C U R R E N T A F F A I R S The digital audio recording, a novelty for the Albanian judicial system By Eda Noçka   C O N S T I T U T I O N A L   L A W…
E D I T O R I A L Jonida DERVISHI Drejtuese e Komponentit të Arsimit Juridik dhe Avokatisë i Programit USAID-JuST “Çmimi i të bërit të së njëjtës gjë të vjetër është shumë më i lartë se çmimi i ndryshimit” Bill Clinton, President i 42-të i SHBA Kuptimi, gjeneza dhe përhapja e arsimimit klinik ligjor Arsimimi klinik ligjor është kthyer në një komponent integral të kurrikulës së pothuajse të…
K U S H T E T U T S H M ë R I PhD Ledian DROBONIKU Pedagog i së Drejtës Kushtetuese                                                                                    në Universitetin ‘Marin Barleti’, Tiranë Pushteti gjyqësor në Shqipëri (Administrimi i Drejtësisë në Shqipëri), duhet të themi se mbetet ende pas 16 vitesh, pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së re, ai që vuan më shumë pasojat e një sistemi në tranzicion. Problemet e një shoqërie…
O P I N I O N Luigi FERRAJOLI [1] Profesor i filozofisë së të drejtës Tash njëzet vjet nga çështjet "Tangentopoli" dhe "Mani Pulite"[2] magjistratura është në qendër të jetës sonë politike. Roli i luajtur nga juridiksioni në gjithë këto vite ka qenë vendimtar për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe të shtetit të së drejtës. Besoj se është një fakt, për të cilin historianët do të binin në një mendje…
F O R E N S I C   S C I E N C E S Av. PhD. Evis GARUNJA Anëtare e Dhomës së Avokatisë, Tiranë                                                             Hyrje Ndryshimet politike, ekonomike dhe sociale post komuniste krijuan domosdoshmërinë për përmirësime të kuadrit ligjor në të gjitha drejtimet. Përmirësime pësoi edhe Kodi i Familjes,[1] i cili ndër risitë e tij solli një aktor të ri të proçesit civil familjar, konkretisht psikologun ose…
C I V I L E Prof. Asoc. Dr. Juliana LATIFI Pedagoge e së Drejtës Civile Ridvana RUÇI Anëtare e Dhomës së Noterisë, Tiranë Konsiderata të përgjithshme Testamenti[1] njihet në të gjitha legjislacionet si një shprehje urdhri e dëshirës së fundit, me anë të të cilit një person (trashëgimlënësi) bën ndarjen e pasurisë së tij pas vdekjes. Testamenti është shprehje e njëanshme e vullnetit, e dhënë natyrisht në një formë…
E   D R E J T Ë   F A M I L J A R E Av. Fabiola ISMAILI Studio Ligjore ‘Rota & Ismaili’, Tiranë Zhvillimi i normativës komunitare dhe aplikimi i saj nga Gjykata italiane Me emigrimin e qytetarëve shqiptarë në Itali dhe stabilizimin e jetës ekonomike e personale në shtetin fqinj ka lindur një problem juridik i rëndësishëm, të cilit operatorët e drejtësisë, avokatë e gjyqtarë, qofshin këta…
H O R I Z O N T E Prof. Dr. Ismet ELEZI Studieus i së drejtës Kultura popullore shqiptare në kuptimin e saj të gjerë përfshin trashëgiminë kulturore materiale dhe trashëgiminë kulturore shpirtërore. Në kulturën shpirtërore përfshihen të dhënat që ruhen në kujtesën e gjallë kolektive të etnisë, të kumtuara gojarisht nga një brez në tjetrin.[1] Elemente përbërës të kulturës shpirtërore të popullit shqiptar janë gjuha shqipe, letërsia, folklori,…

SUMMARY

Written by
            The 12th issue of the ‘Advocacy’ magazine opens, as usual, with an “Editorial”, where Jonida Dervishi, the Team Leader for the Component of Law Education and Advocacy at USAID/JuST Program addresses “Clinical Legal Education as a bridge between theory and lawyer’s practice”. The article focuses first on the meaning, origin, and spread of this type of education, which has turned into an integral component of the curriculum of almost…
Page 1 of 9

Address

Rr. Murat Toptani,
Qendra e Biznesit "EUROCOL",
Tiranë, Shqipëri.
Tel: +355 04 (2) 251876
Fax: +355 04 (2) 252057
Posta Elektronike : info@dhka.org.al; av.literum@gmail.com
Faqe Interneti: www.dhka.org.al