E D I T O R I A L ’Avokatia’ në vitin e katërt të botimit të saj.   A K T U A L I T E T Programi i përgjimit masiv të qytetarëve në BE, impakti i konfidencialitetit avokat-klient. Nga Av. Rezarta Abdiu   K U S H T E T U T S H M Ë R I Kontrolli kushtetues i akteve normative me fuqinë e ligjit.…
E D I T O R I A L               Kur tre vjet më parë, pra në Janar 2012 u publikua numri i parë i revistës ’Avokatia’, shumëkush ishte skeptik për vazhdimësinë e këtij publikimi. Dyshimi se botimi i saj do të kishte fatin e disa periodikeve të tjera shqiptare të kësaj fushe, që pavarësisht viteve të pakta të publikimit dhe përmbajtjes shpesh herë…
O P I N I O N Florjan KALAJA Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Vlorë Neni 55 dhe 159 i K.P.C. sipas vendimit unifikues vs. Gjykatë e caktuar me ligj Neni 55 i Kodit të Procedurës Civile i pandryshuar deri në datën 28.04.2014 dispononte se “Gjykata që gjykon padinë kryesore është kompetente për të shqyrtuar edhe kërkesat dytësore, kundërpadinë ose ndërhyrjen kryesore. Në këtë rast gjykata merr vendim për…
K U S H T E T U T S H M Ë R I                                                                                                              …
E   D R E J T Ë   F A M I L J A R E Eniana QARRI Pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës Vështrim i përgjithshëm mbi rregullimin e marrëdhënieve pasurore ndërmjet bashkëshortëve Në kuadrin e zhvillimeve të reja të së drejtës familjare në Shqipëri, me miratimin e Kodit të ri të Familjes së vitit 2003 tashmë është plotësisht e pranueshme të flasim për njohjen dhe…
C I V I L E Av. Dr. Agim I. TARTARI Anëtar i Dhomës së Avokatisë, Tiranë 1. Burimi i të drejtave subjektive, pasurore ose jo, është e drejta objektive. Por kjo e drejtë vihet në jetë nëpërmjet veprimeve juridike, të cilat nuk janë tjetër veçse shprehje e vullnetit të një apo disa subjekteve, për të krijuar, për të ndryshuar, apo për të shuar një gjendje ose marrëdhënie juridike të…
 E   D R E J T Ë   T R E G T A R E Av. Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI Pedagoge në Shkollën e Magjistraturës, Tiranë Hyrje Paaftësia paguese është një dukuri që po ndeshet shpesh në qarkullimin e sotëm civil dhe tregtar në Shqipëri. Megjithatë, procedurat e falimentimit ndonëse janë shtuar në dyert e gjykatave, përsëri nuk i përgjigjen shkallës së paaftësisë paguese të tregut. Kjo niset nga faktorë…
 E   D R E J T Ë   T R E G T A R E Av. Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI Pedagoge në Shkollën e Magjistraturës, Tiranë Hyrje Paaftësia paguese është një dukuri që po ndeshet shpesh në qarkullimin e sotëm civil dhe tregtar në Shqipëri. Megjithatë, procedurat e falimentimit ndonëse janë shtuar në dyert e gjykatave, përsëri nuk i përgjigjen shkallës së paaftësisë paguese të tregut. Kjo niset nga faktorë…
E D I T O R I A L Arsimimi klinik ligjor si urë midis teorisë dhe praktikës së profesionit të avokatit Nga Jonida Dervishi   A K T U A L I T E T Regjistrimi dixhital audio, një risi në sistemin gjyqësor shqiptar Nga Eda Noçka   K U S H T E T U T S H M Ë R I Mbi natyrën e raporteve mes politikës…
E D I T O R I A L Clinical Legal Education as a bridge between theory and lawyer’s practice By Jonida Dervishi   C U R R E N T A F F A I R S The digital audio recording, a novelty for the Albanian judicial system By Eda Noçka   C O N S T I T U T I O N A L   L A W…
Page 1 of 9

Address

Rr. Murat Toptani,
Qendra e Biznesit "EUROCOL",
Tiranë, Shqipëri.
Tel: +355 04 (2) 251876
Fax: +355 04 (2) 252057
Posta Elektronike : info@dhka.org.al; av.literum@gmail.com
Faqe Interneti: www.dhka.org.al