E D I T O R I A L

Vendi dhe roli i avokatëve në Sistemin e reformuar të Drejtësisë................................

               

A K T U A L I T E T

Kultura juridike profesionale në Shqipëri gjatë procesit të integrimit Evropian.....................

Nga Prof. Dr. Ismet Elezi

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Statusi i  KEDNJ në rendin kushtetues shqiptar..................................................................

Nga Av. Dr. Ervin Sulku

 

A D M I N I S T R A T I V E

E drejta për informim dhe disa problematika të saj .................................................

Nga Alket Jaupi

 

P E N A L E

Një aspekt i veçantë i trajtimit denigrues në gjykimin penal.......................................

Nga Florian Kalaja

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Progresi në Daktiloskopi......................................................................................................

Nga Hysen Kotri

 

E   D R E J T Ë   F A M I L J A R E

Natyra juridike e kontratës martesore...................................................................................

Nga Edona Shkenza

 

C I V I L E

Faza përmbyllëse e realizimit të së drejtës së fituar gjyqësisht.......................................

Nga Av. Dr. Sabina Meta

 

H A R M O N I Z I M E

Kthimi dhe kompensimi i pronave në perspektivën e drejtësisë së tranzicionit...................

Nga Av. Dr. Suela Mëneri

 

H O R I Z O N T E

Lufta kundër korrupsionit, kriter kryesor për hapjen

e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian........................................

Nga Dr. Donila Pipa

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O - J U  R I D I K E

Zhvillimi i së drejtës së sigurimeve......................................................................................

Nga Av. Heralda Jahollari

 

E T I M O L O G J I

Fjalor Shpjegues...................................................................................................................

Nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit......................................................................................................

Shqipëruar nga Henrik Ligori

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

Një përmbledhje nga themelet e konstitucionalizmit modern

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim......................................................................................................................

Nga Redaksia

 

E D I T O R I A L

 

VENDI DHE ROLI I AVOKATËVE

NË SISTEMIN E REFORMUAR TË DREJTËSISË

 

            Tashmë është pranuar përgjithësisht brenda vendit, por edhe ndërkombëtarisht, se mungesa e besimit të popullit shqiptar dhe e aleatëve të huaj të tij për efektshmërinë e sistemit të drejtësisë në vendin tonë, gjatë çerekshekullit të fundit është përcaktuar prej veprimit negativ të kombinuar të disa faktorëve.

H A R M O N I Z I M E

 

KTHIMI DHE KOMPENSIMI I PRONAVE NË PERSPEKTIVËN E DREJTËSISË SË TRANZICIONIT

 

Av. Dr. Suela MËNERI

Anëtare e Dhomës së Avokatisë,

Tiranë

 

Hyrje

Kanë kaluar 23 vite që prej miratimit të Ligjit nr. 7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës ish-pronarëve”[1] dhe, megjithatë, kjo çështje sot mbetet ende po aq sfiduese për shtetin dhe shoqërinë sa ç’ka qenë që prej ditës së parë të miratimit të ligjit në fjalë.

K U S H T E T U T  S H M Ë R I

 

STATUSI I KEDNJ NË RENDIN KUSHTETUES SHQIPTAR

 

Av. Dr. Ervin SULKO

Pedagog i së Drejtës Kushtetuese,

Tiranë

 

Hyrje

 

Çështja e pozicionit të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rendet kushtetuese të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës ka një rëndësi të veçantë, për arsye se paraqitet mjaft heterogjene, ngaqë parimisht çdo vend ratifikues i saj i ka dhënë një vlerë të caktuar në rendin juridik kombëtar. Kjo varet më së shumti nga zgjedhja që ka bërë ligjbërësi në kushtetutat respektive të vendeve anëtare. Qëllimi i këtij punimi nuk është të prezantojë të dhënat e një studimi krahasues me vendet e tjera që marrin pjesë në “sistemin e Strasburgut”, por të analizojmë, qasjen që ka rendi kushtetues shqiptar me KEDNJ, si një ndër dokumentet më të rëndësishëm në kontinentin Evropian, përsa i takon mbrojtjes së të drejtave themelore të Njeriut.