E D I T O R I A L

Vendi dhe roli i avokatëve në Sistemin e reformuar të Drejtësisë................................

               

A K T U A L I T E T

Kultura juridike profesionale në Shqipëri gjatë procesit të integrimit Evropian.....................

Nga Prof. Dr. Ismet Elezi

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Statusi i  KEDNJ në rendin kushtetues shqiptar..................................................................

Nga Av. Dr. Ervin Sulku

 

A D M I N I S T R A T I V E

E drejta për informim dhe disa problematika të saj .................................................

Nga Alket Jaupi

 

P E N A L E

Një aspekt i veçantë i trajtimit denigrues në gjykimin penal.......................................

Nga Florian Kalaja

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Progresi në Daktiloskopi......................................................................................................

Nga Hysen Kotri

 

E   D R E J T Ë   F A M I L J A R E

Natyra juridike e kontratës martesore...................................................................................

Nga Edona Shkenza

 

C I V I L E

Faza përmbyllëse e realizimit të së drejtës së fituar gjyqësisht.......................................

Nga Av. Dr. Sabina Meta

 

H A R M O N I Z I M E

Kthimi dhe kompensimi i pronave në perspektivën e drejtësisë së tranzicionit...................

Nga Av. Dr. Suela Mëneri

 

H O R I Z O N T E

Lufta kundër korrupsionit, kriter kryesor për hapjen

e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian........................................

Nga Dr. Donila Pipa

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O - J U  R I D I K E

Zhvillimi i së drejtës së sigurimeve......................................................................................

Nga Av. Heralda Jahollari

 

E T I M O L O G J I

Fjalor Shpjegues...................................................................................................................

Nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit......................................................................................................

Shqipëruar nga Henrik Ligori

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

Një përmbledhje nga themelet e konstitucionalizmit modern

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim......................................................................................................................

Nga Redaksia