E D I T O R I A L

Jubileu i parë i publikimit të revistës ’Avokatia’.............................................................

               

A K T U A L I T E T

”Vlerat  Themelore të profesionit ligjor dhe mekanizmat e zbatimit”............................

 

D O K U M E N T E

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, nr. 60, datë 16.09.2016

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Sundimi i ligjit, si parim dhe domosdoshmëri kushtetuese...................................................

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

P E N A L E

Disa probleme të pavlefshmërisë relative të akteve në procedurën penale..........................

Nga Dr. Henrik Ligori

 

H A R M O N I Z I M E

Veprimet simuluese të policisë gjyqësore............................................................................

Nga Ergys Gashi

 

I N S T I T U T E

Zëvendësimi me rezervën ligjore dhe lidhja me pavlefshmërinë e testamentit......................

Nga Av. Vladimir F. Molla

 

C I V I L E

Nevoja për ndryshim të dispozitave mbi përjashtimin e gjyqtarit........................................

Nga Rezarta Mataj

 

H O R I Z O N T E

Format e përgjegjësisë individuale ndërkombëtare.................................................

Nga A. Loreta Ogreni

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O - J U R I D I K E

Një analizë për fenomenin e gjenocidit..........................................................................

Nga Av. Dr. Agim I. Tartari

 

E T I M O L O G J I

Fjalor Shpjegues...................................................................................................................

Nga V.M.

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit......................................................................................................

Shqipëruar nga H. L.

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

La resposabilita da reato degli enti in Italia e Albania........................................................

Nga Prof. Dr. Ismet Elezi

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim......................................................................................................................

Nga Redaksia