E D I T O R I A L

Pavarësia, besimi dhe integriteti, detyrime profesionale për avokatin....... 9

D O K U M E N T E

Deklaratë e CCBE mbi aplikimin ekstraterritorial të urdhrave

kontrollit............................................................................................... 15

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Ndalimi i të drejtës votës në një këndvështrim të ri kushtetues............ 17

Nga Av. Dr. Viktor Gumi

O P I N I O N E

Rireformimi kushtetues i drejtësisë administrative................................... 37

Nga Av. Vasil Bendo

Për një ndërhyrje normative të nxituar dhe jo të mirëmenduar............... 57

Nga Av. Përparim Kalo, Av. Aigest Milo

 

P E N A L E

Analizë e standardeve ndërkombëtare dhe e praktikës vendase

për zbatimin e masës arrestitburg.................................................. 69

Nga Av. Erida Skëndaj

 

S H K E N C A  L I G J O R E

Përdorimi me efektivitet i ekspertimeve për zbatimin

e të vërtetës në procesin penal................................................................. 85

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Fatmir Tartale

 

E  D R E J T A  F A M I L J A R E

Sfidat e bioteknologjisë në fushën juridike, impakti

shoqërinë shqiptare........................................................................... 105

Nga Prof. asoc. Dr. Hemion Braho, Prof. asoc. Dr. Juelda Lamçe

 

C I V I L E

Pohimi dhe heshtja si mjet prove në gjykim........................................... 121

Nga Ina Hoxhaj

P R O N Ë S I A  I N T E L E K T U A L E

Mbi agjencitë e administratimit kolektiv për të drejtën e autorit............ 141

Nga Av. Dr. Oltion Spiro

H A R M O N I Z I M E

Kuptimi dhe përdorimi i Amicus Curiae............................................... 163

Nga Alket Jaupi

H O R I Z O N T E

Edukimi ligjor i publikit dhe roli i avokatit............................................ 179

Nga Eda Noçka

E T I M O L O G J I

Fjalor Shpjegues.................................................................................... 193

Hartuar nga Av. Vladimir Molla

H U M O R  &  S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit...................................................................... 201

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

N J O F T I M E

Ftesë për botim...................................................................................... 205

Nga Redaksia

 

 

E D I T O R I A L

The independence, trust, and integrity – professional obligations

for lawyers................................................................................................ 9

 

D O C U M E N T S

CCBE press release on the extraterritorial application

of search warrants................................................................................... 15

 

C O N S T I T U T I O N A L L A W

Prohibition of the right to vote from a new Constitutional perspective....... 17

By Av. Dr. Viktor Gumi

 

O P I N I O N

The Constitutional reform of the administrative law................................ 37

By Av. Vasil Bendo

A hasty, and not well-thought, normative intervention............................. 57

By Av. Përparim Kalo, Av. Aigest Milo

 

C R I M I N A L L A W

Analysis of the international standards and local practice regarding application of arrest in prison           69

By Av. Erida Skëndaj

 

L E G A L  S C I E N C E S

The effective use of expertise in discovering the truth in criminal proceedings  85

By Av. Prof, asoc. Dr. Fatmir Tartale

 

F A M I L Y L A W

The biotechnology challenges in law and their impact

on the Albanian society.......................................................................... 105

By Prof. asoc. Dr. Hemion Braho, Prof. asoc. Dr. Juelda Lamçe

 

C I V I L L A W

Assertion and silence as proof in court proceedings..............................

By Ina Hoxhaj

 

I N T E L L E C T U A L  P R O P E R T Y

Agencies of collective administration of copyright.................................

By Av. Dr. Oltion Spiro

 

H A R M O N I Z A T I O N

Meaning and use of Amicus Curiae.......................................................

By Alket Jaupi

 

H O R I Z O N S

Public legal education and the role of lawyers......................................

By Eda Noçka

 

E T Y M O L O G Y

Glossary................................................................................................

By Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R & S A T I R E

Eulogy of Calamandrei.........................................................................

Translated by Dr. Henrik Ligori

 

A N N O U N C E M E N T S

Invitation for publications......................................................................

By the Editorial Office

 

S U M M A R Y..........................................................................................

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

 

Av. Dr. Viktor GUMI

Anëtar i Dhomës së Avokatisë,

Tiranë

Hyrje

Diskutimet në favor dhe kundër të drejtës për të votuar nga personat që vuajnë/kanë vuajtur burgim  për shkak të kryerjes së një vepre penale kanë qënë dhe vijojnë të jenë të pranishme gjërësisht si në debatet akademike, ashtu edhe në diskursin politik. Tashmë është pohuar edhe në vendet me demokraci të konsoliduar, se vendosja e kufizimeve në ushtrimin e së drejtës së votës dhe/ose për t’u zgjedhur për shkak të shtetësisë, moshës, kapacitetit mendor (zotësisë për të vepruar) dhe rezidencës janë gjerësisht të pranuara. Por, cilat janë këto kufizime konkrete dhe kush mund t’i vendosë ato? Në rastin e personave që vuajnë dënimin, heqja e së drejtës së votës që duhet të vendoset nga gjykata, mund të urdhërohet automatikisht nga një akt i Parlamentit apo nga ndonjë akt tjetër i pushtetit ekzekutiv? A duhet që heqja e së drejtës për të votuar dhe/ose për t’u zgjedhur të jetë pasojë e pandashme dhe automatike e vendimit të dënimit nga gjykata apo ky kufizim mund të jetë pjesë e veçantë e dispozitivit të vendimit? Në fund të fundit, një pyetje e përgjithshme ka nevojë për përgjigje: a duhet të votojnë të burgosurit?

O P I N I O N E

 

 

Av. Vasil BENDO

                                    Anëtar i Dhomës së Avokatisë,

Tiranë 

Hyrje

Kritikat e paraqitura në këte artikull siguroj se kanë për qëllim kryesor vetëm arritje pozitive në drejtim të thellimit të reformave gjyqësore, në mënyrë të veçantë të drejtësisë administrative. Problemi bazik që shtrohet është: A mjafton një ligj që themelon një sistem të ri gjyqësor apo duhet një sistem gjyqësor i mirëthemeluar, që garanton të drejtat administrative të personave fizikë dhe juridikë shqiptarë? Qëndrimet e lëkundura apo ato ekuilibruese politike dhe profesionale ndaj reformave të thella të pushteteve kushtetuese nuk i kam mbështetur dhe nuk pozicionohem si përshtatës i tyre. “Dëmi” më i vogël që mund të bëjë një jurist-profesionist është rikujtesa e vetëvetes si thirrje ndaj politikës dhe publikut për të ndërmarrë aktet e nevojshme reformative, që përmirësojnë apo garantojnë mbrojtjen e lirive dhe të të drejtave të shtetasve në gjykimin administrativ trishkallësh shqiptar.[1] Rithirrja publike për një rireformim të plotë të drejtësisë administrative është një çështje që shtrohet sot për zgjidhje, pas një praktike jo pozitive afërsisht pesëvjecare të zbatuar nga gjykatat administrative të themeluara në vendin tonë në fund të vitit 2012.[2]

P E N A L E

  

Av. Erida SKËNDAJ

Drejtore Ekzekutive e KShH,

Tiranë

Hyrje

E drejta e lirisë nënkupton vetëm mbrojtjen nga kufizimi i lirisë fizike. Nuk është e lehtë të përcaktosh kuptimin e termit kufizim lirie, por në përgjithësi këtë do të kuptojmë detyrimin për të qëndruar në një hapësirë të kufizuar gjatë një periudhe kohe të konsiderueshme.[1]

C I V I L E

 

 Ina HOXHAJ[1]

Gjyqtar pranë Gjykatës

së Rrethit Gjyqësor,

Pogradec

Hyrje

Qëllimi i këtij punimi është të trajtojë disa çështje që lidhen me një mjet të provës në procesin gjyqësor civil, pohimin gjyqësor. Përgjatë rradhëve të mëposhtëme do të trajtohet pohimi gjyqësor dhe vlera provuese e tij në procesin gjyqësor civil; parimi i moskontestimit (ficta confesio), kuptimi dhe vlera provuese e moskontestimit në mënyrë të shprehur të fakteve nga palët, ose e thënë ndryshe, vlera provuese e heshtjes së palëve në proces; do të analizohet se cilat janë subjektet e legjitimuara për të bërë pohim gjyqësor; do të trajtohet çështja nëse mund të revokohet pohimi gjyqësor; faza procedurale deri kur mund të bëhet pohimi gjyqësor si dhe deri kur mund të realizohet heqja dorë nga pohimi gjyqësor; po ashtu do të trajtohet çështja e pohimit gjyqësor të personit juridik dhe të përfaqësuesit të palës; do të trajtohet natyra juridike e pohimit si akt vullneti për disponimin e së drejtës, nëse mund të bëhet pohim gjyqësor për të drejtat të cilat nuk mund të disponohen apo nga të cilat për shkak të ligjit apo natyrës juridike të tyre nuk mund të hiqet dorë etj..