E D I T O R I A L

Pavarësia, besimi dhe integriteti, detyrime profesionale për avokatin....... 9

D O K U M E N T E

Deklaratë e CCBE mbi aplikimin ekstraterritorial të urdhrave

kontrollit............................................................................................... 15

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Ndalimi i të drejtës votës në një këndvështrim të ri kushtetues............ 17

Nga Av. Dr. Viktor Gumi

O P I N I O N E

Rireformimi kushtetues i drejtësisë administrative................................... 37

Nga Av. Vasil Bendo

Për një ndërhyrje normative të nxituar dhe jo të mirëmenduar............... 57

Nga Av. Përparim Kalo, Av. Aigest Milo

 

P E N A L E

Analizë e standardeve ndërkombëtare dhe e praktikës vendase

për zbatimin e masës arrestitburg.................................................. 69

Nga Av. Erida Skëndaj

 

S H K E N C A  L I G J O R E

Përdorimi me efektivitet i ekspertimeve për zbatimin

e të vërtetës në procesin penal................................................................. 85

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Fatmir Tartale

 

E  D R E J T A  F A M I L J A R E

Sfidat e bioteknologjisë në fushën juridike, impakti

shoqërinë shqiptare........................................................................... 105

Nga Prof. asoc. Dr. Hemion Braho, Prof. asoc. Dr. Juelda Lamçe

 

C I V I L E

Pohimi dhe heshtja si mjet prove në gjykim........................................... 121

Nga Ina Hoxhaj

P R O N Ë S I A  I N T E L E K T U A L E

Mbi agjencitë e administratimit kolektiv për të drejtën e autorit............ 141

Nga Av. Dr. Oltion Spiro

H A R M O N I Z I M E

Kuptimi dhe përdorimi i Amicus Curiae............................................... 163

Nga Alket Jaupi

H O R I Z O N T E

Edukimi ligjor i publikit dhe roli i avokatit............................................ 179

Nga Eda Noçka

E T I M O L O G J I

Fjalor Shpjegues.................................................................................... 193

Hartuar nga Av. Vladimir Molla

H U M O R  &  S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit...................................................................... 201

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

N J O F T I M E

Ftesë për botim...................................................................................... 205

Nga Redaksia