E D I T O R I A L

Roli i Avokatisë në ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike të garantuar nga shteti

 

D O K U M E N T E

E – Drejtësi: Një epokë e informacionit elektronik

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Të drejtat sociale dhe raporti i tyre me objektivat socialë në Kushtetutën e Shqipërisë

Nga Av. Dr. Ervin Sulko

 

H A R M O N I Z I M E

Zhvillimi i teknologjisë dhe mbrojtja e të dhënave personale

Nga: Av. Dr. Brikena Kasmi

 

P E N A L E.

Profile penale në fushën e së drejtës falimentare

Nga Av. Dr. Enida Bozheku

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Balistika Ligjore - urë lidhëse e Kriminalistikës me Mjekësinë Ligjore

Nga Dr. Estref Myftari, Hysen Kotri

 

C I V I L E

A duhet të jetë zakoni burim i së drejtës civile?

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Praktikat e padrejta tregtare

Nga Av. Mitat Dautaj

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Kontrata me kohë të caktuar në perspektivën evropiane

Nga Dr. Donila Pipa

 

H O R I Z O N T E

Kushtet procedurale të pranueshmërisë për ankesat e depozituara në GJEDNJ

Nga Av. Loreta Ogreni

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Platforma e mbrojtjes ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe e tipareve moderne të shtetit

Nga Ilir Dhima

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

Shqipëria e panjohur

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia