E D I T O R I A L

Dhoma Shqiptare e Avokatisë në krye të Rrjetit Rajonal të Bareve

për Shtetin e së Drejtës në Ballkan

 

D O K U M E N T E

Për çështjen e një Konvente Evropiane mbi Profesionin e Avokatit

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Individi si subjekt që vë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese

Nga Adela Kula

 

O P I N I O N E

Pezullimi i vendimit penal në Gjykatën e Lartë

Nga Florian Kalaja

 

P E N A L E

Transparenca gjatë procedimit

Nga Arjada Myrtja

 

A D M I N I S T R A T I V E

Kufizimet e vendosura në kartelat e pasurive të paluajtshme

Nga As. Av. Donalb Xibraku

 

C I V I L E

Mungesa e trashëgimtarëve dhe trashëgimitë vakante

Nga Av. Vladimir F. Molla

 

H A R M O N I Z I M E

Përgjegjësia civile e personave që veprojnë me cilësinë e organit të personit juridik publik

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

P R O N Ë S I A   I N T E L E K T U A L E

Rrugëtimi dhe “kthimi në identitet” i të drejtës së autorit në Shqipëri

Nga Av. Dr. Oltion Spiro

 

H O R I Z O N T E

Nevoja për balancim në mënyrë gjithëpërfshirëse të interesave

që konkurrojnë në rastet e kufizimit të së drejtës për grevë

Nga Av. Dr. Suela Mëneri

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. V.M.

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

Një tekst për teknikën kriminalistike, pasurim i dijeve shkencore në këtë fushë

Nga Prof. Dr. Ismet Elezi

Vepër me karakter të thellë doktrinor dhe jurisprudencial

  

I N D E K S

Emrat e autorëve dhe titujt e shkrimeve të botuara

në 4 numrat e revistës ‘Avokatia’ gjatë vitit 2018

  

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia