E D I T O R I A L

Avokatët në mbrojtje të shtetit të së drejtës 

 

D O K U M E N T E

Manifesti i CCBE për Zgjedhjet e BE, 2019

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Të drejtat e pacientëve dhe roli i avokatit për mbrojtjen e tyre

Nga Dr. Piereta Agalliu

 

A D M I N I S T R A T I V E

Qeveria në procesin ligjvënës

Nga Av. Vasil Bendo

 

P E N A L E

Disa çështje të rishikimit të vendimit penal penal të formës së prerë

Nga Spiro Spiro

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Këndvështrim psikologjik për aplikimin e interesit më të lartë të fëmijës në procesin e zgjidhjes së martesës

Nga Klodjan Gega

 

H A R M O N I Z I M E

Probleme juridike të parashkrimit fitues me titull

Nga Engert Pëllumbi

 

C I V I L E

Dëshmia e trashëgimisë në optikën e ligjit të ri për Noterinë

Nga Av. Krenar B. Troci

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Mbi konceptimin dhe funksionimin e vetëqeverisjes vendore

Nga Enea Sherifi

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia