Përmbajtja e numrit 31 të revistës “Avokatia” (Korrik 2019)

Viti VIII i botimit (3)

 

E D I T O R I A L

Roli dhe kontributi i avokatëve për edukimin ligjor të publikut, në kuadër të reformës për drejtësi

 

D O K U M E N T E

Mbrojtja e të drejtave themelore në kontekstin e sigurisë kombëtare

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

(Anti)Kushtetutshmëria e amendamenteve kushtetuese

Nga Dr. Arta Vorpsi

 

O P I N I O N E

Roli i kulturës juridike profesionale në përgatitjen dhe zbatimin e Reformës në Drejtësi

Nga Prof. Dr. Ismet Elezi

 

P E N A L E

Përse disa dispozita të K..Pr.P. janë të pazbatueshme?

Nga Bilbil Mete

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Bashkëpunimi i avokatit me ekspertët kriminalistë

Nga Hysen Kotri

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Vënia në provë e punëmarrësit

Nga Dr. Donila Pipa, Diantina Zuna

 

C I V I L E

Shërbimi përmbarimor gjyqësor privat në këndvështrimin e sotëm

Nga Eda Noçka

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Shoqëria e thjeshtë midis Kodit Civil dhe legjislacionit tregtar

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Arbër Gjeta

 

H O R I Z O N T E

Disponimet e Gjykatës së Lartë në procesin civil dhe administrativ

Nga Florjan Kalaja

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Një qasje antropoligjike në veprën e Monteskjë – së (Ch. Montesquieu)

Nga Prof. Dr. Aleksandër Dh. Dhima

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

Për të drejtën e medias në kuadër të lirisë së shprehjes

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia

 

-Mbi kompetencën e re të Gjykatës Kushtetuese-

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

 

Dr. Arta VORPSI[1]

Këshilltare ligjore

pranë Gjykatës Kushtetuese,

Tiranë

Hyrje

 

Një nga pyetjet më tërheqëse që përfshijnë sot të drejtën publike të krahasuar është: A mund të deklarohet antikushtetues një amendament kushtetues? Nëse po, sipas cilave kritere dhe nga kush?[2]

O P I N I O N E

 

Prof. Dr. Ismet ELEZI

Studiues i së drejtës,

Tiranë

 

Hyrje

Ideja madhore e reformës kushtetuese në drejtësi, posaçërisht në drejtësinë penale ka qenë dhe mbetet në qendër të vëmendjes së gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, operatorëve të tjerë ndihmës, të politikanëve, gazetarëve, analistëve dhe të mbarë opinionit publik shqiptar.

 

P E N A L E

 

 Bilbil METE

Prokuror në Zyrën

e Prokurorit të Përgjithshëm

Tiranë

 

Hyrje

 

Ndryshimet që janë bërë në Kodin e Procedurës Penale me miratimin dhe hyrjen në fuqi të ligjin nr. 35/2017, datë 30.03.2017 janë të rëndësishme dhe të domosdoshme, sepse ato kanë përafruar legjislacionin tonë procedural penal me ato të vendeve të Bashkimit Evropian, kanë parashikuar garanci dhe të drejta më të plota për të akuzuarit, kanë parashikuar për herë të parë të drejta të detajuara për viktimat e veprave penale dhe trashëgimtarët e tyre etj.

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E 

 

Av. Prof. Asoc. Dr. Av. Arbër GJETA1

Lektor në Universitetin ‘A. Xhuvani’,

Anëtar i Dhomës së Avokatisë,

Elbasan

 

Hyrje

 

Shoqëria e thjeshtë është një kontratë tipike e parashikuar në Kodin Civil. Të gjithë kodet civile me fryme romaniste-kontinentale parashikojnë pak a shumë një formë të tillë kontraktuale, me synimin për të rregulluar kur dy apo më shumë palë kërkojnë të ushtrojnë aktivitet në emër të përbashkët me qëllim fitimin.

H O R I Z O N T E

  

Florjan KALAJA

Gjyqtar pranë Gjykatës

Së Rrethit Gjyqësor,

Vlorë

 

Hyrje

 

Neni 485 i Kodit të Procedurës Civile ka parashikuar eventualitetet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë pas shqyrtimit të çështjes në seancë gjyqësore. Kështu, pas shqyrtimit të çështjes, Kolegji Civil, ose Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë mund të vendosin:

 

-Me rastin e 330 vjetorit të lindjes së tij-

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

                    

Prof. Dr. Aleksandër Dh. DHIMA

Lektor në Universitetin Europian

të Tiranës

 

Hyrje

 

            Një ndër ndihmesat e filozofit dhe mendimtarit të shquar francez, Sharl Monteskjë (1689 – 1756) në modelimin institucional të demokracive të Kohës së Re është qasja antropologjike rreth politikës, përmes analizës së ndikimit të klimës në organizimin shoqëror dhe politik. Monteskjë përpiqet të gjejë marrëdhënie shkakësore midis kushteve klimatike, si variabël i pavarur, dhe cilësive morale të qytetarëve të një shteti, ligjeve të këtij të fundit apo sistemit të qeverisjes së tij, madje edhe midis marrëdhënieve gjinore në shoqëri.