Përmbajtja e numrit 31 të revistës “Avokatia” (Korrik 2019)

Viti VIII i botimit (3)

 

E D I T O R I A L

Roli dhe kontributi i avokatëve për edukimin ligjor të publikut, në kuadër të reformës për drejtësi

 

D O K U M E N T E

Mbrojtja e të drejtave themelore në kontekstin e sigurisë kombëtare

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

(Anti)Kushtetutshmëria e amendamenteve kushtetuese

Nga Dr. Arta Vorpsi

 

O P I N I O N E

Roli i kulturës juridike profesionale në përgatitjen dhe zbatimin e Reformës në Drejtësi

Nga Prof. Dr. Ismet Elezi

 

P E N A L E

Përse disa dispozita të K..Pr.P. janë të pazbatueshme?

Nga Bilbil Mete

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Bashkëpunimi i avokatit me ekspertët kriminalistë

Nga Hysen Kotri

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Vënia në provë e punëmarrësit

Nga Dr. Donila Pipa, Diantina Zuna

 

C I V I L E

Shërbimi përmbarimor gjyqësor privat në këndvështrimin e sotëm

Nga Eda Noçka

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Shoqëria e thjeshtë midis Kodit Civil dhe legjislacionit tregtar

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Arbër Gjeta

 

H O R I Z O N T E

Disponimet e Gjykatës së Lartë në procesin civil dhe administrativ

Nga Florjan Kalaja

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Një qasje antropoligjike në veprën e Monteskjë – së (Ch. Montesquieu)

Nga Prof. Dr. Aleksandër Dh. Dhima

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

Për të drejtën e medias në kuadër të lirisë së shprehjes

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia