E D I T O R I A L

Konsolidimi i Shkollës së Avokatisë dhe sfidat e saj në të ardhmen

 

D O K U M E N T E

Ndihma ligjore për të dyshuarit dhe personat e akuzuar në proceset penale, dhe personat në kërkim në procedurat Evropiane të urdhërit të arrestit

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Marrëdhëniet ndërmjet Ligjvënësit dhe Ekzekutivit në fushën e financave publike dhe buxhetit të shtetit

Nga Dr. Sokol Berberi

 

 A D M I N I S T R A T I V E

Kontrolli gjyqësor mbi aktin nënligjor normativ

Nga Engert Pëllumbi

 

 H A R M O N I Z I M E

Për burgimin e përjetshëm dhe dënimet fikse

Nga Niazi Jaho

 

 P E N A L E

Procesi i të provuarit, parakusht i themelit të arsyetimit të vendimit përfundimtar

Nga Av. Spiro Spiro

 

 C I V I L E

Kontratat e panegociueshme

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Ervin Pupe

 

 I N S T I T U T E

Mospranimi i ankimit dhe Kthimi i ankimit, të dy bashkë apo veç e veç?

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

 H O R I Z O N T E

Masat detyruese të vendosura nga GJEDNJ në raste urgjente

Nga Av. Loreta Ogreni

 

 V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Reflektime për traditën, aktualitetitn dhe të ardhmen

-Në vitin e 90 të Kodit Civil të parë Shqiptar-

Nga Av. Thimjo Kondi

 

 E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

 H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

 N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia

 

 

 

E D I T O R I A L

Consolidating the Advocacy School and its challenges in the future

 

 D O C U M E N T S

Legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings, and for requested persons in European arrest warrant proceedings

 

 C O N S I T U T I O N A L  L A W

Relations between lawmakers and the executive in the field of Public Finance and the State budget

By Dr. Sokol Berberi

 

 A D M I N I S T R A T I V E  L A W

Judicial control over the normative bylaw

By Engert Pellumbi

 

 H A R M O N I S A T I O N

On life imprisonment and effective sentences

By Niazi Jaho

 

 C R I M I N A L  LAW

The process of proving, the precondition to the foundation of reasoning to the final decision

By Av. Spiro Spiro

 

 C I V I L  L A W

Non-negotiable Contracts

By Av. Professor. asoc. Dr. Ervin Pupe

 

 I N S T I T U T E

Rejection of a complaint and return of a complaint, both or separately?

By Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

 H O R I Z O N S

Binding measures imposed by the EHRCt in urgent cases

By Av. Loreta Ogreni

 

 H I S T O R I C A L  A N D  L E G A L  V I E W S

Reflections on tradition, the present and the future

By Av. Thimjo Kondi

 

 E T Y M O L O G Y

Glossary

By Av. Vladimir Molla

 

 H U M O R  &  S A T I R E

Eulogy of Calamandrei

Translated by Dr. Henrik Ligori

 

 A N N O U N C E M E N T S

Invitation for publications

By the Editorial Office

 

 S U M M A R Y

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

  

Dr. Sokol BERBERI

Pedagog në Shollën e Magjistraturës,

Tiranë

 

Hyrje: Sistemet kushtetuese dhe marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit në fushën e financave publike

 

Roli i legjislativit dhe ekzekutivit në procesin e miratimit të buxhetit ndryshon nga njëri vend në tjetrin, dhe ndikohet nga shumë faktorë, duke përfshirë edhe kontekstin e gjerë historik, kushtetues dhe politik, si edhe aspektet ligjore e procedurale të procesit të miratimit të buxhetit, pa lënë mënjanë edhe strukturat legjislative dhe proceset e brendshme.[1]

 

A D M I N I S T R A T I V E

 

 Engert PËLLUMBI

Këshilltar Ligjor pranë Gjykatës së Lartë,

Tiranë

 

Hyrje

 

Një ndër parimet mbi të cilat ndërtohen demokracitë kushtetuese është ai i ndarjes ndërmjet pushteteve. Ky parim është sanksionuar si një nga vlerat themelore të një shoqërie pluraliste, e cila synon mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të anëtarëve të bashkësisë së saj. Në thelb të parimit të ndarjes së pushteteve qëndron shpërndarja e kompetencave në organe dhe institucione të ndryshme shtetërore.

H A R M O N I Z I M E

  

Niazi JAHO

Studiues në fushën e së drejtës,

Tiranë

 

            Hyrje

 

Duke shqyrtuar në vazhdimësi efektet e dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, për këtë numër të revistës ‘Avokatia’ mendova të trajtoj disa çështje që kanë të bëjnë kryesisht me burgimin e përjetshëm, të cilat nuk di që gjatë kyre viteve të fundit ato të jenë bërë objekt diskutimesh dhe debatesh, ndonëse këtij Kodi i janë bërë ndër vite jo pak shtesa dhe ndryshime.

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O  -  J U R I D I K E

 

- Në vitin e 90 të Kodit Civil të parë Shqiptar -

Av.Thimjo KONDI

Anëtar i Dhomës së Avokatisë,

Tiranë

 

Hyrje

 

Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare hyri në fuqi më 1 prill të vitit 1929. Në këtë jubile të 90 vjetorit të miratimit dhe të hyrjes në fuqi të Kodit të parë Civil shqiptar është rasti të vlerësojmë këtë ngjarje historike si një arritje e rëndësishme e traditës së të drejtës sonë[1], çka na bën të krenohemi, por njëkohësisht të ndjehemi të keqardhur që në vitet e diktaturës komuniste u deformua dhe u mohua kjo traditë e çmuar.