E D I T O R I A L

Konsolidimi i Shkollës së Avokatisë dhe sfidat e saj në të ardhmen

 

D O K U M E N T E

Ndihma ligjore për të dyshuarit dhe personat e akuzuar në proceset penale, dhe personat në kërkim në procedurat Evropiane të urdhërit të arrestit

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Marrëdhëniet ndërmjet Ligjvënësit dhe Ekzekutivit në fushën e financave publike dhe buxhetit të shtetit

Nga Dr. Sokol Berberi

 

 A D M I N I S T R A T I V E

Kontrolli gjyqësor mbi aktin nënligjor normativ

Nga Engert Pëllumbi

 

 H A R M O N I Z I M E

Për burgimin e përjetshëm dhe dënimet fikse

Nga Niazi Jaho

 

 P E N A L E

Procesi i të provuarit, parakusht i themelit të arsyetimit të vendimit përfundimtar

Nga Av. Spiro Spiro

 

 C I V I L E

Kontratat e panegociueshme

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Ervin Pupe

 

 I N S T I T U T E

Mospranimi i ankimit dhe Kthimi i ankimit, të dy bashkë apo veç e veç?

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

 H O R I Z O N T E

Masat detyruese të vendosura nga GJEDNJ në raste urgjente

Nga Av. Loreta Ogreni

 

 V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Reflektime për traditën, aktualitetitn dhe të ardhmen

-Në vitin e 90 të Kodit Civil të parë Shqiptar-

Nga Av. Thimjo Kondi

 

 E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

 H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

 N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia