E D I T O R I A L

Duke kujtuar disa hapa praktikë për menaxhimin e çështjeve gjyqësore

 

D O K U M E N T E

Mbi një rivlerësim të Direktivës 2008/115 EC

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Kompleksiteti dhe sfidat e procesit të Vettingut në Shqipëri

Nga Erida Skëndaj

 

H A R M O N I Z I M E

Aksesi në drejtësi për kategoritë vulnerabël

Nga Patricia Pogaçe

 

P E N A L E

Kufijtë e gjykimit penal në juridiksionin rishikues

Nga Florjan Kalaja

 

 E   D R E J T A   F A M I L J A R E

Reduktimi i dhunës në marrëdhëniet familjare nëpërmjet instrumenteve procedurale

Nga Dr. Gerta Mehmeti

 

C I V I L E

Disa problematika të praktikës gjyqësore në lidhje me shuarjen e dorëzanisë

Nga Av. Etien Isak

 

I N S T I T U T E

Interpretimi i kontratave

Nga Av. Donalb Xibraku

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Për kontratat bankare

Nga Kris Hasa

 

H O R I Z O N T E

Përgjegjësia civile në kujdesin shëndetësor

Nga Av. Erilda Papagjoni

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Kur nisi themelimi i institucioneve të shtetit demokratik në Shqipëri

Nga Dr. Elmaz Sherifi

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

I N D E K S

Emrat e autorëve dhe titujt e shkrimeve të botuara

në 4 numrat e Revistës ‘Avokatia’gjatë vitit 2019

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia