E D I T O R I A L

Ku u mbështet juridikisht pezullimi i veprimtarisë gjyqësore gjatë luftës kundër virusit të ri koronar?

 

D O K U M E N T E 

Për aspektet ligjore të Inteligjencës Artificiale (Konsiderata të CCBE, Shkurt 2020)

 

K U S H T E T U E S H M Ë R I 

Konvencionalizmi përmes konstitucionalizmit

Nga Durim Berisha

 

H A R M O N I Z I M E

A e ka gjetur plotësisht të përgatitur sistemin tonë Reforma e Arsimit të Lartë?

Nga Dr. Pjereta Agalliu

 

P E N A L E 

Doktrina dhe legjislacioni procedural penal mbi ekspertimet

Nga Av. Spiro Spiro

 

M A R R Ë D H Ë N I E T  E  P U N Ë S 

Koha e punës dhe orët shtesë

Nga Dr. Donila Pipa

 

O P I N I O N E 

Figura e noterit dhe aktet e tij

Nga Av. Arben A. Hakani

 

V Ë Z H G I M E 

Pikëpyetje për formulimin e disa dispozitave  të Kodit Civil në fuqi

Nga Av. Eduard Veçani

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E 

Kuadri ligjor për falimentimin

Nga Iva Theodhori

 

H O R I Z O N T E 

Rëndësia dhe roli i pushtetit gjyqësor në Integrimin Evropian të Shqipërisë

Nga Dr. Klodian Rado

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O – J U R I D I K E 

Një mbrojtje ligjore gjatë gjyqit të famshëm politik në prag të pushtimit fashist të vendit tonë

 

E T I M O L O G J I 

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë 

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

N J O F T I M E 

Ftesë për botim

Nga Redaksia

 

 

KU U MBËSHTET JURIDIKISHT PEZULLIMI I VEPRIMTARISË SË ORGANEVE GJYQËSORE GJATË LUFTËS KUNDËR VIRUSIT TË RI KORONAR?

 

Përhapja në dimensione të gjera e virusit COVID – 19 ka shkaktuar që prej disa muajsh një krizë dramatike të rrafshit global në fushat e shëndetësisë publike, ekonomike dhe sociale, kur kontinenti ynë është ndër më të goditurit. Në këto kushte të urgjencës publike, çdo shtet Evropian ka pasur jo vetëm të drejtën, por edhe përgjegjësinë të vendosë masa rreptësisht kufizuese në jetën e përditshme, të cilat tejkalojnë edhe disa parashikime të Konvetës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut.

 

Durim BERISHA

Universiteti “Heinrich Heine”,

Düsseldorf (Gjermani)

Hyrje

Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës është rrjedhojë e ndikimit të faktorëve ndërkombëtarë, të cilët përpos rolit aktiv që kishin gjatë procesit të draftimit të dokumentit kushtetues,[1] po ashtu kishin kushtëzuar njohjen e pavarësisë së Kosovës përmes zbatimit të njëanshëm të Propozimit Gjithëpërfshirës për Statusin Final të Kosovës, dokument që u propozua nga Maarti Ahtisaari pas procesit të dështuar negociator në Vjenë dhe që nuk u aprovua nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së, por në të cilin ishin ankoruar parimet themeltare dhe struktura e rendit kushtetues të Kosovës së pavarur.[2] Obligimet e zbatimit të plotë të asaj që në Kosovë njihet si “Plani i Ahtisaarit” apo “Pakoja e Ahtisaarit” e të cilit autori në vijim do t’i referohet me emërtimin ‘propozimi gjithëpërfshirës’, janë marrë përsipër përmes Deklaratës së Pavarësisë.[3] Këtij dokumenti i është njohur kësisoj epërsia mbi Dokumentin Kushtetues të Kosovës dhe, pavarësisht abrogimit të nenit 143 të Ligjit Themelor të këtij shteti, i cili po ashtu shprehimisht përcaktonte supremacinë e propozimit gjithëpërfshirës, statusi i këtij dokumenti në hierarkinë e normave ngelet i paprekur.

 

Dr. Pjereta AGALLIU

                                                                                          Lektore e jashtme pranë

Fakultetit të Drejtësisë të UT,

Tiranë

 

            Hyrje

Arsimi i lartë dhe lidhjet e tij me kërkimin dhe inovacionin luajnë një rol vendimtar në zhvillimin individual dhe shoqëror, në sigurimin e kapitalit njerëzor shumë të aftë dhe qytetarëve të angazhuar, për të krijuar vende pune dhe patur rritje ekonomike.[1] Mbi këtë motiv u pa i nevojshëm reformimi i arsimit të lartë në Shqipëri, për të arritur sa më pranë standardeve evropiane dhe për të ndërvepruar si partnerë të barabartë, aty ku sistemet e ndryshme të arsimit të lartë krijojnë ura bashkëpunimi, shkëmbimi të praktikave dhe përvojave të tyre në dobi të prosperitetit dhe zhvillimit të mundësive të reja për të gjithë aktorët. 

Av. Spiro SPIRO

Ish Anëtar i Gjykatës së Lartë,

Tiranë

 

Hyrje

Për shkak të shumllojshmërisë së veprave penale, nga njëra anë, dhe formave, mënyrave dhe mjeteve që përdoren për kryerjen e tyre, si edhe kompleksitetit në raste të veçanta, nga ana tjetër, procesi i të provuarit për zgjidhjen e problemeve që lindin i drejtohet jo rrallë një kategorie specifike provash, të cilat, në terminologjinë e së drejtës procedurale penale njihen me emërtimin prova shkencore.

 

Dr. Klodian RADO

Magjistrat,

Pedagog në Universitetin e York - t

Toronto (Kanada)

 

Hyrje

Në një botë që po globalizohet gjithnjë e më shpejt, një prej pasojave më të rëndësishme politike dhe ligjore të këtij procesi, duket se është edhe globalizimi i institucioneve publike, duke përfshirë edhe ato gjyqësore. Gjykatat ndërkombëtare dhe gjykatat kombëtare kushtetuese/të larta, duke përfshirë gjykatat e niveleve më të ulëta, po bëhen më aktive në komunikimin e bashkëpunimin mes tyre, si dhe po i referohen në vazhdimësi vendimeve të njëra-tjetrës, duke luajtur kështu një rol vendimtar në zhvillimin e institucioneve publike dhe të shoqërisë.