E D I T O R I A L

Respekti për funksionin e avokatit, kusht thelbësor për sundimin e ligjit dhe konsolidimin e demokracisë në shoqëri

 

D O K U M E N T E

Dorëzimi nga Palët e Interesit të Vlerësimeve për Raportin e CCBE (Vjenë, 14 Maj 2020)

 

K U S  H T E T U E S H M Ë R I

Shteti i së Drejtës përgjatë gjuendjes së fatkeqësisë natyrore

Nga Av. Prof. Dr. Aurela Anastasi

Derogimet nga KEDNJ në situatën e emergjencës

Nga Av. Anisa Metalla

 

A D M I N I S T R A T I V E

Juridiksioni administrativ dhe gjyqësor, kufiri ndarës dhe problematikat e dala nga praktika

Nga Av. Jonel Baçi

 

H A R M O N I Z I M E

Refleksione mbi sistemin vendas të ndërmjetësimit

Nga Patricia Pogaçe

 

P E N A L E

Struktura penale dhe impakti ndëshkues

Nga Av. Dr. Enida Bozheku

Për dëshimtarët e drejtësisë

Nga Dr. Rezana Balla

 

O P I N I O N E

Ndryshimi i mentalitetit të magjistratëve për suksesin e reformës në drejtësi

Nga Shkëlqim Kokona

 

C I V I L E

Kalimi i pronësisë së sendeve të paluajtshme me kontratë

Nga Av. Thimjo Kondi

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Regjimi i pavlefshmërisë së shoqërive tregtare

Nga Kejsi Hoxha

 

H O R I Z O N T E

Kontrolli i Ndihmës Shtetërore në Shqipëri: Koha për të ndryshuar

Nga Av. Dr. Anduena Gjevori

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O – J U R I D I K E  

Njëzetë e dy vjet Kushtetutë e Republikës së Shqipërisë

Nga Olsi Skrame

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori 

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia

 

 

 

Av. Anisa METALLA

Avokate e Parë e Shërbimit Ligjor Falas,

Tiranë

 Hyrje

Pandemia e shkaktuar nga COVID19 ka ndryshuar jetën tonë dhe do ta ndikojë atë me siguri në të ardhmen. Kriza e shkaktuar si pasojë e saj do të ketë impakt mbi mënyrën se si jetojmë, udhëtojmë apo mënyrën se si e perceptojmë qeverisjen. Qëllimi i këtij artikulli është të ofrojë një vështrim mbi mënyren se si qasja ndaj kësaj krize do të vlerësohet veçanërisht nga sistemi i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (KEDNJ). Një grup Shtetesh Anëtare të Këshillit të Evropës kanë deklaruar tashmë derogimin prej disa të drejtash themelore të mbrojtura nga Konventa dhe, midis këtyre Shteteve, edhe Shqipëria.

Për subjektet nënpunës publik që refuzojnë, nuk deklarojnë,

ose fshehin apo deklarojnë në mënyrë të rreme pasurinë:

proçesi i rivlerësimit të gjyqëtarëve dhe prokurorëve

 

Av. Dr. Enida BOZHEKU

Anëtare e Urdhërit të Avokatëve,

Romë (Itali)

Studioja Ligjore ‘Bozheku’

Tiranë (Shqipëri)

 

Hyrje

 

Struktura penale e lidhur ngushtë me aspektin ekonomik – pasuror që rrjedh nga detyrimi ligjor i paracaktuar në lidhje me deklarimin e pasurisë nga nënpunësit publik, por edhe nga personat e zgjedhur apo persona të tjerë që janë pjesë e prjeardhur e lidhur me subjektet e parë nën aspektin e teknik shihet si një nevojë e sistemit juridik për të parandaluar një sërë veprash penale të ndërvarura, që mund të kryejnë gjatë ushtrimit të funksioneve publike subjektët me këtë status.

Av. Thimjo KONDI

Ish Kryetar i Gjykatës së Lartë (1999 – 2008)

Anëtar i Dhomës së Avokatisë,

    Tiranë

 

Hyrje

Në një artikull të mëparshëm me rastin e 90 vjetorit të Kodit Civil shqiptar, ndër të tjera kam shprehur mendimin si më poshtë:

“Referuar strukturës dhe përmbajtjes së Kodit Civil në fuqi, si edhe gjithë kuadrit tjetër ligjor komplementar me të, e nevojshme është të konkludohet nëse ky Kod, si edhe në tërësi e drejta jonë civile, kanë ndjekur modelin romanistik apo atë gjermanik apo kanë adaptuar një sistem perëndimor të përzier me institute e norma të huazuara nga të dy modelet. Kjo do të konsiderohej një ndërmarrje jo e lehtë jo vetëm për vendin tonë, por edhe për vende të zhvilluara perëndimore me doktrinë dhe jurisprudencë të pasur....

Olti SKRAME

Magjistrat,

Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor,

Kurbin

 

            Hyrje

           

Më 28 Nëntor 2018 u mbushën 20 vjet nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Më 22 korrik 2020 mbushen katër vjet, nga miratimi i ndryshimeve të fundit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.