E D I T O R I A L

Përfitimi i arsyeshëm i pagesave për avokatët që ofrojnë ndihmë juridike dytësore

 

D O K U M E N T E

Reagime mbi Udhërrëfyesin për dixhitalizimin e drejtësisë në BE

(Deklaratë e CCBE dhënë më 4 Shtator 2020)

 

 K U S  H T E T U T S H M Ë R I

Përpjekjet për të sfiduar korrupsionin (Aspektet ligjore dhe institucionale)

Nga Av. Xhulia Mulla

 

O P I N I O N E

Për kushtetutshmërinë e kufizimit të së drejtës së lëvizjes dhe të lirisë ekonomike

Nga Av. Megi Boshku (Islamaj)

 

H A R M O N I Z I M E

Referimi për ndërmjetësim nga gjykata dhe prokurori

Nga Eda Noçka

 

P E N A L E

Kompetenca e Gjykatës dhe Prokurorisë së Posaçme gjatë ekzekutimit të vendimit penal

Nga Florjan Kalaja

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Ekspertimi shkencor i ekzaminimit të dokumenteve

Nga Dr. Estref Myftari

 

C I V I L E

Një forcë madhore si shkak për mospërmbushjen e ndonjë kontrate

Nga Av. Dr. Ardita Buna

 

I N S T I T U T E

Rishikimi i vendimit apo rishikimi pas revokimit të vendimit?

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Gjykimi i letrave tregtare

Nga Kris Hasa

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O – J U R I D I K E  

Drejtimi që ndoqi Evropa e Pas Luftës për të demostruar bujarisht vlerat e veta

Nga Ilir Dhima

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia