E D I T O R I A L

Për trajnimin e detyrueshëm të avokatëve ofrues të ndihmës juridike të garantuar nga Shteti

 

D O K U M E N T E

Aktivizimi i sistemit të drejtësisë gjatë krizës së COVID-19

(Konstatime dhe propozime të CCBE, 20 Korrik 2020)

 

K U S  H T E T U T S H M Ë R I

Deklarimi, kontrolli i pasurisë dhe parandalimi i konfliktit të interesit,

për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve

Nga Av. Viktoria Spiro

 

O P I N I O N E

Kompetenca lëndore në gjykatat administrative

Nga Av. Jonel Baçi

 

P E N A L E

Statusi i viktimës dhe padia civile në procesin penal nën optikën e ndryshimeve në K.Pr.P.

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Fehmi Abdiu

Risitë dhe problemikat e gjykimit me marrëveshje

Nga Av. Klobeta Zylyfi

 

E   D R E J T Ë   F A M I L JA R E

Rrëmbimi prindëror ndërkombëtar i fëmijëve

Nga Dr. Gerta Mehmeti

 

C I V I L E

Juridiksioni në mosmarrëveshjet e punës

Nga Ina Hoxhaj

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Digjitalizimi i shërbimeve financiare në distancë

Nga Dr. Rezana Balla

 

P R O N Ë S I A   I N T E L E K T U A L E  

Komunikimi në publik i veprës audiovizive

Nga Av. Dr. Oltion Spiro

 

H O R I Z O N T E

Në brendësi të thelbit të demokracisë

Nga Av. Anisa Metalla

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

I N D E K S

Emrat e autorëve dhe titujt e shkrimeve të botuara në 4 numrat e Revistës ‘Avokatia’ gjatë vitit 2020

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia