E D I T O R I A L

Sfida për gjetjen e ekuilibrit optimal midis gjykatave dhe afërsisë së tyre me përdoruesit

 

D O K U M E N T E

Për lëvizjen e lirë të avokatëve brenda hapësirës së BE

 

K U S  H T E T U T S H M Ë R I

Karakteri i procesit zgjedhor sipas ndryshimeve kushtetuese

Nga Av. PhD Ardita Buna

 

O P I N I O N E

“Vello e padijes” si një përpjekje për paanshmërinë e mendimit

Nga Av. Kejt Gjermeni

 

H A R M O N I Z I M E

Drejtësia dixhitale: Provat atipike të përdorshme në procese gjyqësore

Nga PhD Gerta Mehmeti, Av. Dr. Mallëngjim Skënderaj

 

A D M I N I S T R A T I V E

Vendimet e paankimueshme për shkak të vlerës dhe lëndës së objektit të padisë

Nga Av. Jonel Baçi

 

P E N A L E

Probleme interpretuese dhe zgjidhje koherente në kuadrin e disiplinës së përgjegjësisë penale

të personave juridikë në Republikën e Shqipërisë

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Ersi Bozheku

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Çështje të praktikës gjyqësore lidhur me marrëdhëniet e punës në administratën publike

Nga Engert Pëllumbi

 

C I V I L E

Pakujdesia në marrëdhëniet juridike private

Nga Kris Hasa

 

H O R I Z O N T E

Transferimi ndërkombëtar i të dhënave personale

Nga Av. Arben Dollapaj

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O – J U R I D I K E  

Kur u vendosën bazat e përgjithshme ligjore për të drejtat e njeriut

Nga Ilir Dhima

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia