E D I T O R I A L

 

D O K U M E N T E

Deklarata e CCBE mbi pushtimin e Ukrainës

 

K U S  H T E T U T S H M Ë R I

Propozimet për hartën e re gjyqësore dhe aksesi në drejtësi pët grupet në nevojë

Nga Erida Skëndaj

 

O P I N I O N E

Mosmarrëveshja e kompetencave ndërmjet kryeministrit dhe presidentit

Nga Niazi Jaho

 

P E N A L E

Regjimi i posaçëm në Shqipëri

Nga Av. Elida Jata

 

H A R M O N I Z I M E

Dilema mbi mosshqyrtimin e padisë civile në procesin penal

Nga Florjan Kalaja

 

C I V I L E

Gjykimi civil në gjykatën e lartë, pas ndryshimeve të ligjit nr. 44/202

Nga Lorena Çabej

 

H O R I Z O N T E

Vlerësimi i provave në të drejtën ndërkombëtare penale

Nga Av. Loreta Ogreni

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

B O T I M E  T Ë  R E J A

Refleksione nga leximi i librit “Barazia dhe Drejtësia Gjinore”

Nga Prof.Dr. Arta Mandro-Balili

 

I N D E K S

Emrat e autorëve dhe titujt e shkrimeve të botuara në 4 numrat e Revistës ‘Avokatia’ gjatë vitit 2021

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia