E D I T O R I A L

Drejtësia duhet të preket dhe të ndjehet

 

D O K U M E N T E

CCBE mbi skandalin Pegasus

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Respektimi i afatit të arsyeshëm ligjor në këndvështrimin e reformimit

të sistemit gjyqësor

Nga Av. Migena Ramçi

 

H A R M O N I Z I M E

Reforma zgjedhore vs. krimit zgjedhor

Nga Reald Keta

 

P E N A L E

Veprat penale para-falimentare: Vëzhgim mbi problematikat e lidhura me anën subjektive dhe bashkëpunimin

Nga Avv. Prof Assoc. Dr. Ersi Bozheku

 

E   D R E J T A   F A M I L J A R E

Efektet juridike që mund të sjellë ndryshimi i gjinisë për gjëndjen civile dhe familjen

Nga Dr. Gerta Mehmeti

 

C I V I L E

Pozita procedurale e palëve në procesin civil të kequshtrimit mjekësor

Nga Av. Erilda Papagjoni

Veprimi juridik për kalimin e të drejtës së pronësisë dhe kushtet e vlefshmërisë së tij

Nga Eleni Sava

 

P R O N Ë S I A  I N T E L E K T U A L E

Karakteristikat e veprës si objekt i të drejtës së autorit

Nga Av.Dr. Oltion Spiro

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O    J U R I D I KE

Transferimi i sistemit të paraburgimit në varësi të ministrisë së Drejtësisë

Nga Av.Andi Muratej

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R  &  S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

B O T I M E  T Ë  R E J A

Një libër i ri dhe i  vlefshëm për të drejtën ndërkombëtare private

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia