PËRMBAJTJA

 

E D I T O R I A L

Çfarë kërkojnë avokatët me bojkotin prej tyre të seancave gjyqësore?

               

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Drejtësia kushtetuese dhe kontrolli incidental

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Fehmi Abdiu

Probleme të mbartura dhe të lindura për legjislacionin zgjedhor

Nga Niazi Jaho

 

P E N A L E

Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore me mjekim të detyruar në Shqipëri

Nga Av. Etilda Gjonaj (Saliu)

 

K R I M  I N O L O G J I

Shkaqet që ndikojnë në nxitjen dhe paraqitjen e terrorizmit

Nga Doc. Dr. Shaban Sulejmani

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Këndvështrim mbi raportin psikologjik në rastet e zgjidhjes së martesës

Nga Klodian Gega

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Pushimet kolektive

Nga Ergys Gashi

 

C I V I L E

Mënyra e kryerjes dhe kushtet e kalimit të pronësisë për pasuritë e paluajtshme

Nga Av. Spiro Kaso

 

E   D R E J T A   T R E G T A R E

Kontrata në të drejtën e autorit

Nga Av. Oltion Spiro

 

H A R M O N I Z I M E

Mbrojtja e klientit (palës së dobët) në kontatat bankare të garancisë

Nga Av. Dr. Gerta Mehmeti

 

H O R I Z O N T E

Juridiksioni ndërkombëtar i shteteve, kufizimet dhe përjashtimet

Nga Sara Agolli

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O - J U   R I D I K E

Mbi skemat piramidale në Shqipëri dhe pasojat e tyre

Nga Prof. Luan Omari

 

E T I M O L O G J I

Fjalor Shpjegues

Nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Henrik Ligori

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia