E D I T O R I A L

Risitë që e dallojnë ligjin e ri “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”

 

D O K U M E N T E

Njohja reciproke e sistemeve gjyqësore

(Qëndrimi i përbashkët i CCBE dhe FBE për vititn 2018)

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Sfidat e trajtimit të pronës dhe përfundimit të proçesit të kompensimit të saj

Nga Av. Dr. Suela Mëneri

 

O P I N I O N E

Për lirinë e shprehjes, të shtypit dhe të drejtën e informimit

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

H A R M O N I Z I M E

Kohëzgjatja e arsyeshme dhe afati i arsyeshëm në procesin ligjor

Nga: Av. Alfred Çepele

 

P E N A L E

Disiplinimi i përgjegjësisë penale të korporatave

Nga Av. Edona Vajushi (Shkenza)

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Në ushtrim edhe të ‘shqisës së gjashtë’ gjatë veprimit hetimor të pyetjes

Nga Prof. asoc. Dr. Luan Veliqoti

 

C I V I L E

Liria e kontraktimit dhe kufijtë kushtetues e ligjorë të saj

Nga Av. Thimjo Kondi

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Kontrata kolektive

Nga Anxhela Llalla

 

H O R I Z O N T E

Drejtësi miqësore me të miturit në konflikt me ligjin

Nga Av. Rezarta Abdiu

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Refleksione mbi 100 vjetorin e Kongresit të Durrësit

Nga Dr. Elmaz Sherifi

 

E T I M O L O G J I

Fjalor Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

Një vëllim me përmbajtje shumëdimensionale

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia