E D I T O R I A L

Roli i Avokatisë në ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike të garantuar nga shteti

 

D O K U M E N T E

E – Drejtësi: Një epokë e informacionit elektronik

 

K U S H T E T U T S H M Ë R I

Të drejtat sociale dhe raporti i tyre me objektivat socialë në Kushtetutën e Shqipërisë

Nga Av. Dr. Ervin Sulko

 

H A R M O N I Z I M E

Zhvillimi i teknologjisë dhe mbrojtja e të dhënave personale

Nga: Av. Dr. Brikena Kasmi

 

P E N A L E.

Profile penale në fushën e së drejtës falimentare

Nga Av. Dr. Enida Bozheku

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Balistika Ligjore - urë lidhëse e Kriminalistikës me Mjekësinë Ligjore

Nga Dr. Estref Myftari, Hysen Kotri

 

C I V I L E

A duhet të jetë zakoni burim i së drejtës civile?

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Praktikat e padrejta tregtare

Nga Av. Mitat Dautaj

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Kontrata me kohë të caktuar në perspektivën evropiane

Nga Dr. Donila Pipa

 

H O R I Z O N T E

Kushtet procedurale të pranueshmërisë për ankesat e depozituara në GJEDNJ

Nga Av. Loreta Ogreni

 

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

Platforma e mbrojtjes ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe e tipareve moderne të shtetit

Nga Ilir Dhima

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

B O T I M E   T Ë   R E J A

Shqipëria e panjohur

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia

E D I T O R I A L

The role of lawyers in legal aid services provided by the state

 

D O C U M E N T S

E-Justice: an era of electronic information

 

C O N S T I T U T I O N A L  L A W

The social rights and their relation to the social objectives in the Constitution of the Republic of Albania

By Av. Dr. Ervin Sulko

 

H A R M O N I Z A T I O N

Development of technology and protection of personal data

By Av. Dr. Brikena Kasmi

 

C R I M I N A L  L A W

Criminal profiles in the area of bankruptcy law

By Av. Dr. Enida Bozheku

 

L E G A L   S C I E N C E S

Forensic Ballistics – a bridge between Criminology and Forensic Medicine

By Dr. Estref Myftari, Hysen Kotri

 

C I V I L  L A W

Should custom be a source of the civil law?

By Av. Dr. Gavrosh Andoni 

 

C O M M E R C I A L  L A W

Unfair trade practices

By Av. Mitat Dautaj

 

E M P L O Y M E N T  R E L A T I O N S

Fixed time contracts from the European perspective

By Dr. Donila Pipa

 

H O R I Z O N S

The procedural conditions for admissibility for the lawsuits submitted

to the ECtHR

By Av. Loreta Ogreni

 

H I S T O R I C A L  A N D  L E G A L  V I E W S

Platform for international protection of human rights and the state modern features

By Ilir Dhima

 

E T Y M O L O G Y

Glossary

By Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R  &  S A T I R E

Eulogy of Calamandrei

Translated by Dr. Henrik Ligori

 

N E W  P U B L I C A T I O N S

Unknown Albania

 

A N N O U N C E M E N T S

Invitation for publications

By the Editorial Office

K U S H T E T U T S H M Ë R I

  

Av. Dr. Ervin SULKO

Anëtar i Shoqatës së Konstitucionalistëve,

 Grupi i Pizza -s, Itali

 

Hyrje

Në fokus të këtij punimi janë të drejtat sociale, si një kategori më vete e të drejtave themelore kushtetuese. Punimi i trajton të drejtat sociale si të drejta sociale kushtetuese të natyrës themelore, për t’i dalluar ato nga të drejtat e njeriut. Ndaj ato janë trajtuar vetëm nga këndvështrimi i së drejtës kushtetuese dhe jo nga ai i së drejtës ndërkombëtare. Me anë të këtij punimi do të kërkojmë të hedhim dritë mbi klasifikimin, studimin e të drejtave sociale, garancitë kushtetuese, si edhe pasojat që eventualisht mund të vijnë nga mungesa e mbrojtjes kushtetuese të tyre.

H A R M O N I Z I M E

 

Av. Dr. Brikena KASMI

Anëtare e Dhomës së Avokatisë,

Tiranë

 

Aksesi nëpërmjet Internetit

 

Në erën dixhitale, teknologjia për garantimin e një shërbimi ecën me ritme më të shpejta se sa hartimi i legjislacionit shoqërues. E kam fjalën këtu edhe për sfidën e legjislacionit për t’iu përshtatur kërkesave të sistemeve të ndryshme teknologjike. Çështja Delfi kundër Estonisë, e ndryshme nga paraardhëset Google, L’oreal, Ebay, ka prodhuar një debat sfidë për avokatët e medias. Ky debat konsiston në ndarjen e roleve dhe funksioneve të lirisë së shprehjes në funksion të një medie të lirë dhe të pavarur, si edhe tregtimit në internet të informacioneve të ndryshme.

 

P E N A L E

 

Av. Dr. Enida BOZHEKU

Anëtare e Urdhërit të Avokatëve,

Romë (Itali)

Studioja Ligjore ‘Bozheku’

Tiranë (Shqipëri)

 

Hyrje

 

Me zhvillimin  e ekonimisë së tregut dhe ndërlidhjes së marrëdhënieve ekonomike gjithnjë e më të shumta në treg, jo vetëm të brëndshmin, por edhe në atë ndërkombëtar, bën që analizimi i strukturës post - shoqërore që karakterizohet nga falimenti, si proçes natyral në rastet kur subjektët që ushtrojnë aktivitet ekonomik nuk mund të plotësojnë kushtet për mbajtjen aktive të veprimtarisë tregtare, integron një multidimension efekt - pasojash, të cilat në raste specifike mund të çojnë në kryerjen e veprave penale të parashikuara nga Kodi Penal.

H O R I Z O N T E

 

 

Av. Loreta OGRENI

Anëtare e Dhomës së Avokatisë,

Tiranë

 

Hyrje

 

Gjatë viteve të fundit është evidentuar një mbingarkesë në depozitimin e ankesave në Gjykatën[1] Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe shumë ankesa janë rrëzuar për shkak se nuk plotësonin kushtet e pranueshmërisë[2]. Ky punim është menduar që të analizojë shkurtimisht shkaqet procedurale për pranueshmërinë, në mënyrë që çdo ankesë e depozituar në Gjykatë të pranohet.

V Ë S H T R I M E   H I S T O R I K O   -   J U R I D I K E

 

 

- 70 vjet prej shpalljes së Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut -

 

Ilir DHIMA

Redaksia e revistës ‘Avokatia’

Tiranë

 

            Hyrje

 

Duke pohuar ekzistencën e të drejtave të njeriut, mund të thuhet që ato e kanë gjetur dhe e gjejnë shprehjen e tyre në produktet e kulturave të ndryshme, në kohë të ndryshme. Në këtë vështrim është për t’u përmendur hartimi dhe hyrja në fuqi më 1776 i një ligji themelor në Mbretësinë e Suedisë, që veç të tjerash ndalonte censurën e shtypit; Deklarata ftanceze e të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit (1789), që promovonte liritë e individit dhe, gjithashtu, artikulonte kufijtë e kësaj lirie; ratifikimi më 1791 i Amendamentit I të Kushtetutës Amerikane, që i hapi rrugë pa ligje të veçanta ushtrimit të veprimtarive fetare, lirisë së fjalës e të shtypit dhe të drejtës së njerëzve për t’u mbledhur paqësisht mbi kërkesat e tyre për zgjidhjen e ankesave. Pra, disa rezultate në këtë fushë janë regjistruar vërtet, por ato kanë qenë të kufizuara nga pikëpamja territoriale dhe të fragmentuara në shtrirjen esenciale të mbrojtjes së ofruar.