E D I T O R I A L

Ku u mbështet juridikisht pezullimi i veprimtarisë gjyqësore gjatë luftës kundër virusit të ri koronar?

 

D O K U M E N T E 

Për aspektet ligjore të Inteligjencës Artificiale (Konsiderata të CCBE, Shkurt 2020)

 

K U S H T E T U E S H M Ë R I 

Konvencionalizmi përmes konstitucionalizmit

Nga Durim Berisha

 

H A R M O N I Z I M E

A e ka gjetur plotësisht të përgatitur sistemin tonë Reforma e Arsimit të Lartë?

Nga Dr. Pjereta Agalliu

 

P E N A L E 

Doktrina dhe legjislacioni procedural penal mbi ekspertimet

Nga Av. Spiro Spiro

 

M A R R Ë D H Ë N I E T  E  P U N Ë S 

Koha e punës dhe orët shtesë

Nga Dr. Donila Pipa

 

O P I N I O N E 

Figura e noterit dhe aktet e tij

Nga Av. Arben A. Hakani

 

V Ë Z H G I M E 

Pikëpyetje për formulimin e disa dispozitave  të Kodit Civil në fuqi

Nga Av. Eduard Veçani

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E 

Kuadri ligjor për falimentimin

Nga Iva Theodhori

 

H O R I Z O N T E 

Rëndësia dhe roli i pushtetit gjyqësor në Integrimin Evropian të Shqipërisë

Nga Dr. Klodian Rado

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O – J U R I D I K E 

Një mbrojtje ligjore gjatë gjyqit të famshëm politik në prag të pushtimit fashist të vendit tonë

 

E T I M O L O G J I 

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë 

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

N J O F T I M E 

Ftesë për botim

Nga Redaksia