E D I T O R I A L

Respekti për funksionin e avokatit, kusht thelbësor për sundimin e ligjit dhe konsolidimin e demokracisë në shoqëri

 

D O K U M E N T E

Dorëzimi nga Palët e Interesit të Vlerësimeve për Raportin e CCBE (Vjenë, 14 Maj 2020)

 

K U S  H T E T U E S H M Ë R I

Shteti i së Drejtës përgjatë gjuendjes së fatkeqësisë natyrore

Nga Av. Prof. Dr. Aurela Anastasi

Derogimet nga KEDNJ në situatën e emergjencës

Nga Av. Anisa Metalla

 

A D M I N I S T R A T I V E

Juridiksioni administrativ dhe gjyqësor, kufiri ndarës dhe problematikat e dala nga praktika

Nga Av. Jonel Baçi

 

H A R M O N I Z I M E

Refleksione mbi sistemin vendas të ndërmjetësimit

Nga Patricia Pogaçe

 

P E N A L E

Struktura penale dhe impakti ndëshkues

Nga Av. Dr. Enida Bozheku

Për dëshimtarët e drejtësisë

Nga Dr. Rezana Balla

 

O P I N I O N E

Ndryshimi i mentalitetit të magjistratëve për suksesin e reformës në drejtësi

Nga Shkëlqim Kokona

 

C I V I L E

Kalimi i pronësisë së sendeve të paluajtshme me kontratë

Nga Av. Thimjo Kondi

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

Regjimi i pavlefshmërisë së shoqërive tregtare

Nga Kejsi Hoxha

 

H O R I Z O N T E

Kontrolli i Ndihmës Shtetërore në Shqipëri: Koha për të ndryshuar

Nga Av. Dr. Anduena Gjevori

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O – J U R I D I K E  

Njëzetë e dy vjet Kushtetutë e Republikës së Shqipërisë

Nga Olsi Skrame

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori 

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia