E D I T O R I A L

Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë me Status progresiv në CCBE

 

D O K U M E N T E

Gjashtë dekada të ekzistencës së CCBE

 

K U S  H T E T U T S H M Ë R I

Në zbatim të legjislacionit për dekriminalizimin

Nga Dr. Denar Biba

 

A D M I N I S T R A T I V E

Veprimtaria funksionale në qeverisjen parlamentare

Nga Av. Vasil Bendo

 

O P I N I O N E

Dilema mbi njoftimin me shpallje publike në gjykimin rishikues

Nga Florjan Kalaja

 

P E N A L E

Statusi i viktimës dhe padia civile në procesin penal nën optikën e ndryshimeve në K.Pr.P.

(Vijon nga numri i kaluar)

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Fehmi Abdiu

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Kriminaliteti ekologjik, karakteristikat dhe trajtimi i tij

Nga Rahim Jashari, Prof. asoc. Dr. Shaban Sulejmani

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Ndalimi i diskriminimit dhe aspekti i barazisë

Nga Dr. Donila Pipa 

 

C I V I L E

Mjetet procedurale për inicimin e përgjegjësisë në kujdesin shëndetësor

Nga Av. Erilda Papagjoni

 

E   D R E JT Ë   T R E G T A R E

Ristrukturimi i borxhit në kohën e COVID – 19

Nga Av. Iva Theodhori

 

H O R I Z O N T E

Efektet e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit gjatë periudhës së para-anëtarësimit të Shqipërisë në BE

Nga Av. Dr. Anduena Gjevori

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O – J U R I D I K E  

Kontratat “e humbura” nga Kodi Civil i vitit 1929

Nga Olti Skrame

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia

 

 

 

Nga Dr. Denar BIBA[1]

Ish Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,

Tiranë

 

Hyrje

 

Ligji nr.138/2015 “Për garantimin e integritet të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” (këtu e në vijim: ligji i dekriminalizimit), u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë në vjeshtën e vonë të vitit 2015, me iniciativën e opozitës së kohës dhe pas një presioni të fortë të SHBA dhe BE. Kjo nismë erdhi si nevojë e domosdoshme pas zgjedhjes si deputetë dhe drejtues në nivel lokal të disa eksponentëve me të shkuar kriminale. Analistët[2] vërejnë, se ky fenomen ndodhi me qëllim maksimalizimin e votave në zona bastione të kundërshtarëve, dhe nënvizojnë se, sigurimi i mandateve erdhi përmes metodave jo demokratike të konkurrimit, kërcënimeve, shantazheve, blerjes së votës dhe formave të tjera negative.

 

Av. Prof. asoc. Dr. Fehmi ABDIU

Anëtar i Bordit Editorial

të Revistës ‘Avokatia’,

Tiranë

 

(Vijon nga numri i kaluar)

 

Disa nga të drejtat e viktimës në procesin penal

 

E drejta e viktimës për informim. Sipas  nenit 279/a të K. Pr. Penale, viktimës në procesin penal i sigurohet e drejta për të kuptuar dhe për të marrë informacion. Në bazë të burimeve të ndryshme, në doktrinë në lidhje me këtë të drejtë mund të evidentojmë disa momente. Pikë së pari, merr rëndësi momenti nga i cili i sigurohet kjo e drejtë, që është e lidhur me disa probleme ligjore dhe me të drejta të tjera. Prandaj, për këtë arsye, kontakti i parë me organet ligjzbatuese mendoj se duhet të konsiderohet si fillim i kësaj të drejte.

 Av. Erilda PAPAGJONI

Anëtare e Dhomës së Avokatisë,

Tiranë

 

Hyrje

Të drejtat e pacientit për mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe marrjen e një shërbimi shëndetësor sipas standardit të duhur, të sigurtë dhe me cilësi nga një personel shëndetësor i aftë e kompetent mishërohen në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë si të drejta themelore të njeriut të individulaizuara në të drejtën e jetës, trajtimit njerëzor, dinjitoz dhe të drejtën për kujdes shëndetësor.

Av. Vasil BENDO

                                          Anëtar i Dhomës së Avokatisë,

Tiranë

 

Hyrje

 

Në vendet e zhvilluara evropiane sot për sot i kushtohet një rëndësi parësore garantimit dhe vazhdimësisë të ushtrimit të pushtetit shtetëror gjatë ndryshimeve dhe tranzicioneve të qeverisjeve politike dhe parlamentare periodike, ose në raste krizash të paparashikueshme drejtuese të shtetit. Qeverisja parlamentare në vendet me demokraci të avancuar politike vazhdon normalisht, pavarësisht se cila parti politike apo grupim partish zëvendësojnë njëra tjetrën në drejtimin e shtetit.

 

The “Editorial” — of issue 38 of ‘Advocacy' is entitled “The Bar Association of Albania with a progressive status in the CCBE ” and provides a brief notice about the status of this important event for the community of legal defenders in our country. Thus, following the progress achieved by the Republic of Albania and the Republic of North Macedonia in fulfilling certain required conditions on the road to the opening of EU membership negotiations for these two neighboring countries of the Western Balkans, there have been positive reflections from the European Council of Bars and Associations of Law Professionals (CCBE) by taking one more step regarding the status of the Bar Association of Albania and the Bar Association of North Macedonia, from the status of an observer to that of association in this organization of European lawyers.

The “Documents” section for this issue contains “Greeting remarks of the President of the European Council of Bars and Associations of Law Professionals”, on the six decades of existence of this organization, Ranko Pelikaric. Also, the reader will also learn about the main data of the 60-year history of the CCBE.  

 Further,  the "Constitutional Law” section contains an essay ”On the implementation of the decriminalization legislation”, written for this issue by Dr. Denar Biba, former Chairman of the Central Election Commission, who argues that although the law in this field is a unique model in the European continent and relates specifically to the political context of 2011 — 2015 in Albania and to the effort for making a temporary regulation, it continues to produce debate in the country's political and media space even now, in the run-up to the April 25 parliamentary elections. The author of this essay takes a look at some technical aspects of the relevant law and then focuses on the role in this regard of the Central Election Commission and its relationship with the Prosecutor General Office.

The "Administrative” section contains an article on the "Functional activity in the parliamentary governance”, where the author,  Av. Vasil Bendo, Member of the Bar Association of Tirana  emphasizes that, in the governance of the parliamentary republic, where the three constitutional powers must be separated, but also interacting, the normalization and management of administrative activity is “key” to the opening and closing of establishing a balance in a modern state of European law. In this view, the key words of this article are:  parliamentary governance; doctrinal insights; administration of administrative activity; government administration;  parliamentary administration;  administration of justice and prosecution;  conclusions and proposals.

The "Opinion” section contains an article on the "Dilemma regarding public notice with public announcement in review trial” by Florjan Kalaja, Magistrate, Judge in command of the Court of Appeal Durrës. The reason for addressing this topic is the fact that, unlike procedural laws in Europe, in Albanian civil and administrative procedural legislation, notification by public announcement is not the only tool and  ultima ratio  of notification of the court parties. However, considering that the Albanian legislation for this has constitutional problems, the author has chosen to address in this paper some of the problems with this form of notification. 

The "Criminal Law” section draws on the previous issue "The status of the victim and civil lawsuit in criminal proceedings from the perspective of amendments to the Code of Criminal Procedures” by Av. Prof. As. Dr. Fehmi Abdiu, Member of the Editorial Board of 'Advocacy'  . The theory on the victim, which has found a visible place in the first part of this paper, is now featured within a frame, specifying the  legal position of the victim, with the tendency to look at it much broader than it was, despite the fact that both in documents of international importance and in legal doctrine there are different approaches that have influenced the legislation of different countries. 

The “Legal Science” section focusses on “Environmental crime and how it is addressed”, a research prepared in this field by Rahim Jashari, at the Faculty of Information Science ‘Mother Tereza’ and by Prof. as. Dr. Shaban Suleymani,  Dean of the FSI in Skopje (North Macedonia). In this paper, efforts are made to provide clarification on the definition of environmental crime, its characteristics, the reasons for the existence of this type of crime, the powers of the State Inspectorate for Environment in addressing environmental crime, as well as on research methods in this area.

“Employment Relations” in this issue contain an article on the topic: “Prohibition of discrimination and the equality aspect”. The purpose of the author,  Dr. Donila Pipa, an expert in this field is to familiarize readers with the legal treatment of these norms of European and Albanian legislation. Key words:  principle, equality, discrimination, subjects, employment, human dignity.   

For the section "Civil Law”, Av. Erilda Papagjoni, Member of the Bar Association of Tirana has presented an article on "The procedural means on initiating responsibility in healthcare”. According to her, none of their constitutional and conventional rights gets proper value if the normative acts do not even guarantee effective means of protecting these rights, such as, for example, appeal and lawsuit for initiating civil liability from malpractice of health professions. The paper focuses precisely on presenting some of the legal problems in relation to these issues, without being exhaustive in other issues highlighted by the justice professionals.

Further, the "Commercial Law" section of this issue of the journal contains an article on the "Debt restructuring in times of COVID-19”, for which this paper devotes special attention to out-of-court solutions, which for the author of the paper,  Av. Iva Theodhori  ,  Specialist in the National Bankruptcy Agency,  in the practice of our country are still unknown, although they constitute alternative means for settling debts. While on these agreements was recently approved an DCM no. 65, dated 03.02.2021 “Regulation on Extrajudicial Expedited Reorganization Agreements”. 

“Horizons” describes the “Effects of the Stabilization Agreement during the pre-accession period of Albania to the EU”. The author of this paper, Av. Dr. Anduena Gevori, Lecturer at University 'A. Xhuvani' in Elbasan & Lecturer at 'Aldo Moro' University in Bari (Italy) analyses the legal effects, focusing particularly on the rights of Albanian citizens, created by this Agreement signed between the European Union and the Republic of Albania.

“History — Legal Insights” shed light over the "Contracts “lost” by the Civil Code of 1929”. According to the author of the paper, Olti Skrame, Magistrate, Judge at Kurbin District Court, indeed, there were fewer contracts foreseen than in the Civil Code of 1994, because the former did not include modern contracts, or contracts not yet introduced in Albania at the beginning of the 20th century. On the other hand, if only purely civil contracts are considered, that is, not commercial ones, it turns out that the Civil Code of 1929 was more complete than the current one. This is clear not only in the list of provided contracts, but also in the content of normative provisions.

The editorial office decided to provide another “Glossary” under the “Etymology” section, which explains the meaning and origin of some specific terms, which are a result of a multi-annual research by Av. Vladimir Molla.

            This issue includes also a “Humor & Satire” section, containing the permanent title “Eulogy of Calamandrei”, which brings some anecdotes and personal experience of this distinguished Italian lawyer (1889-1956). This piece, which often reflect the often fragile relationships between the parties in a civil case – lawyers and judges – are translated into a proper and smooth Albanian language for our readers by Dr. Henrik Ligori.

Finally, the “Announcements” section invites advocates, advocate-assistants, and other legal professionals to send their articles, explaining the criteria they have to meet.