E D I T O R I A L

Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë me Status progresiv në CCBE

 

D O K U M E N T E

Gjashtë dekada të ekzistencës së CCBE

 

K U S  H T E T U T S H M Ë R I

Në zbatim të legjislacionit për dekriminalizimin

Nga Dr. Denar Biba

 

A D M I N I S T R A T I V E

Veprimtaria funksionale në qeverisjen parlamentare

Nga Av. Vasil Bendo

 

O P I N I O N E

Dilema mbi njoftimin me shpallje publike në gjykimin rishikues

Nga Florjan Kalaja

 

P E N A L E

Statusi i viktimës dhe padia civile në procesin penal nën optikën e ndryshimeve në K.Pr.P.

(Vijon nga numri i kaluar)

Nga Av. Prof. asoc. Dr. Fehmi Abdiu

 

S H K E N C A   L I G J O R E

Kriminaliteti ekologjik, karakteristikat dhe trajtimi i tij

Nga Rahim Jashari, Prof. asoc. Dr. Shaban Sulejmani

 

M A R R Ë D H Ë N I E T   E   P U N Ë S

Ndalimi i diskriminimit dhe aspekti i barazisë

Nga Dr. Donila Pipa 

 

C I V I L E

Mjetet procedurale për inicimin e përgjegjësisë në kujdesin shëndetësor

Nga Av. Erilda Papagjoni

 

E   D R E JT Ë   T R E G T A R E

Ristrukturimi i borxhit në kohën e COVID – 19

Nga Av. Iva Theodhori

 

H O R I Z O N T E

Efektet e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit gjatë periudhës së para-anëtarësimit të Shqipërisë në BE

Nga Av. Dr. Anduena Gjevori

 

V Ë S H T R I M E  H I S T O R I K O – J U R I D I K E  

Kontratat “e humbura” nga Kodi Civil i vitit 1929

Nga Olti Skrame

 

E T I M O L O G J I

Fjalori Shpjegues

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

Përsiatjet e Kalamandreit

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

N J O F T I M E

Ftesë për botim

Nga Redaksia