E D I T O R I A L

 

Me këtë numër të Revistës ‘Avokatia’ mbushen 10 vjet të publikimit të saj

 

 

 

D O K U M E N T E

 

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Këshillit të Evropës dhe Këshillit të Bareve dhe Shoqatave Ligjore të Evropës

 

 

 

K U S  H T E T U T S H M Ë R I

 

Dilema rreth mekanizmit të kompensimit të pronave

 

Nga Av. PhD. Suela Mëneri

 

 

 

O P I N I O N E

 

Zbatimi i garancive të Nenit 5 të KEDNJ në kontekst të sigurisë kombëtare dhe luftës kundër terrorizmit

 

Nga Bardh Bokshi

 

 

 

H A R M O N I Z I M E

 

Mbi nevojën e konsultimit të kuadrit ligjor për sinjalizuesit e korrupsionit në vendin tonë

 

Nga Av. Erida Skëndaj

 

 

 

P E N A L E

 

“Mashtrimi në sigurime” dhe “Falsifikimi i dokumenteve”

 

Nga Av. Eleni Sava

 

Dënimi me burgim të përjetshëm, të miturit, femrat, tentativa dhe gjykimi i shkurtuar

 

Nga Florjan Kalaja

 

 

 

C I V I L E

 

Parashkrimi i padisë së rivendikimit dhe fitimi i pronësisë me parashkrimin fitues

 

Nga Av. Dr. Gavrosh Andoni

 

 

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

 

Kapitali i shoqërive tregtare, ruajtja dhe ndryshimi i tij

 

Nga Av. Eris Hysi

 

Transferimi i kuotave në shoqëritë tregtare

 

Nga Av. Mitat Dautaj

 

 

 

H O R I Z O N T E

 

Trashëgimia në të drejtën ndërkombëtare private Evropiane dhe Rregullorja ‘Bruksel IV’

 

Nga Av. Enis Bregu

 

 

 

E T I M O L O G J I

 

Fjalori Shpjegues

 

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

 

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

 

Përsiatjet e Kalamandreit

 

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

 

 

N J O F T I M E

 

Ftesë për botim

 

Nga Redaksia