E D I T O R I A L

 

Përfshirja e avokatëve në konsultimin publik, ende mbetet një sfidë

 

 

D O K U M E N T E

 

Pozicioni i CCBE mbi propozimin për një Rregullore, që përcakton norma të harmonizuara për Inteligjencën Artificiale 

 

 

 

K U S  H T E T U T S H M Ë R I

 

Juridiksioni kushtetues në ekspansion dhe roli i gjyqtarit kushtetues: Konteksti shqiptar

 

Nga Av. Dr. Sokol Berberi

 

 

O P I N I O N E

 

Për vlefshmërinë e zgjedhjeve vendore 2019

 

Nga Niazi Jaho

 

 

 

H A R M O N I Z I M E

 

Rregullimi ligjor për regjistrimin dhe funksionimin e organizatave jofitimprurëse në Republikën e Shqipërisë

 

Nga Av.  Patricia Pogaçe

 

 

 

A D M I N I S T R A T I V E

 

Kompetenca lëndore për gjykimin e mosmarrëveshjeve të marrëdhënieve të punës, që kanë rregullim të posaçëm

 

Nga Olti Skrame, Albana Misja

 

 

 

P E N A L E

 

Reflektime mbi anën objektive të veprave para - falimentare në Republikën e Shqipërisë

 

Nga Avv. Prof Assoc. Dr. Ersi Bozheku

 

Gjykimi me marrëveshje në Shqipëri vështruar krahasimisht me Shtete të tjera

 

Nga Av. Migena Ramçi

 

 

 

E   D R E J T A   F A M I L J A R E

 

Për zgjidhjen e martesës me marrëveshje mes palëve

 

Nga Av. Sabina Meta

 

 

 

C I V I L E

 

Trashëgimia në funksion të mbrojtjes së familjes dhe pronës

 

Nga Av. Krenar Troci

 

 

 

E   D R E J T Ë   T R E G T A R E

 

Kontrolli i përqëndrimeve për mbrojtjen e konkurrencës

 

Nga Xhoana M. Pepa

 

 

 

H O R I Z O N T E

 

Ligji i zbatueshëm i detyrimeve kontraktuale në të drejtën ndërkombëtare private

 

Nga Av. Arlinda Dedi

 

 

 

E T I M O L O G J I

 

Fjalori Shpjegues

 

Hartuar nga Av. Vladimir F. Molla

 

 

 

H U M O R   &   S A T I R Ë

 

Përsiatjet e Kalamandreit

 

Shqipëruar nga Dr. Henrik Ligori

 

 

 

N J O F T I M E

 

Ftesë për botim

 

Nga Redaksia